Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C sO

bewaaren, en Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid, olie de dagen hunnes levens. Zeer gepast was het tot dat einde, dat God hun zoo kort na den uittocht zijne rechten bekend maakte, en de eerde gelegenheid de beste tot die groote plegtigheid waarnam. En het is niet onwaarfchijnlijk, noch te verwerpen, dat het juist de yijftigfte dag na Paafchen, het gedenkfeest hunner verlosfing, was , toen zij wierden toegelaten in 's Heeren tegen»woordigheid, en dat de weldaad der wetgeving, met al haar toebehooren, daarom op dien dag, den dag van Pinx« teren, ter eeuwige gedachtenis zij gevierd geworden.

En hoe gel'chiedde deze gedenkwaardige dagvaart ? Laat ons die gewigtige gelegenheid kortlijk fchetzen. moses befchrijft eene driedubbele voorbereiding, beproeving, en heiliging, welke 'er voorafging, voor en al eer het den vol» ke gebeuren mogt, des Heeren ftem te hooren. Eerst gaf hij hun op Godlijken last kennis van Gods verbond, hetwelk hun met zijn eisfchen en beloften alleraangenaamst en kragtigst werd voorgefteld, en waarin zij met algemeen genoegen bewilligden, moses, het andwoord des volks den Heere op den berg ftaatelijk hebbende wedergebragt, kreeg (*J op nieuw in last om den berg afteperken, het volk aan te zeg» hen, dat zij zich zouden heiligen, heden en morgen, hunne klederen wasfchen, zich onthouden van hunne vrouwen, en dus bereid zijn tegen den derden dag, den dag van's Heeren doorlugtige verfchijning op den berg, welken niemand uit het volk, op draf des doods, mogt beklimmen, noch aanroeren, maar welken zij Hechts van verre naderen mogten, Wanneer zij door het geluid der bazuinen uit hunne legerplaats derwaards zouden worden opgeroepen. 1 En in gevolge van 't geen de Heer aan Mo ses , bij die gelegenheid, gezegd had, dat Hij in een dikke wolk tot hem komen zou, en ten aanhoorea des volks met hem fprcken, zoo gefchiedde het ook ten derden dage in den vroegen morgenftond, dat 'er op den berg een zwaare wolk, met donders en b!ikfems,en het geluid eener zeer fterke baZuine, t'famen drong.Straks voerde moses het ontroerde volk,zelf ook ontroerd, uit het leger opwaards, Gode te gemoet, te weten onder aan het onderfte des bergs, beneden deri voet deszelven. En zie daar, de ganfche berg Sinai rookte, om dat de Heer op den zeiven nederkwam in vuur, en zijn rook ging op als de rook van een oven , en de ganfche berg beefde zeer voor aller oogen.

Eindelijk verwaardigde God zijnen knegt, onder het aanhoudend en toenemend bazuingeluid, met eene aanfpraak van

de«

tp Ezad. XIX! 6 21.

Sluiten