Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4°)

een nieuw en Verdubbeld bewijs van zijne gunst,en te gelijlt een nieuwen indruk van het hoog gezag en groot belang van zijne wet, terwijl hij ze eerst, als met zijnen eigen mond fprak, en nu ten tvveedenmaal, als met zijne eigen hand befenreef.

Een allerfprekendst teken, dat Hij deze zijne heilige geboden bovea nl'è zijne inüeliingen en rechten, voor kerk- en burgerftaat gëfchikt, wilde gcTsfcat en gewaardeerd hebben in hunne voortreffelijkheid, als de tenige', die God zelf op den heiligen berg deed grsrveeren, terwijl hij alle de andere wetten door moses liet befchrijven.

|a .God leerde dus ook klaar dat deze zijne wet voor altoos der vergetelheid ontrukt, in 'tgeheugen ingeprent, en in altoosduurende kragt onder Israël bewaard en aenandbaafd moest worden tot in het laate nageflagt. Wierden 'er, eindelijk, nieuwe fteenên tafelen , in de plaais der verhrokene wegens Israëls afval. genadiglijk verleend, en op hoog bevel in de bondkist gelegd,het duidt niet duister aan , hoe het verbond, hoe de wet en de beloften van God , in den Borg alleen vasc en wel verordend zijn, — dat de Heet magrig en genegen is om hetgeen door's 6én(cben_ fchuld was afgebroken wederom te hendellen, ja dat Hij het is , dit zijne hcrftelde verbonds trouw in christus ,zijnen Zoon, bewaart en [laaft in eeuwigheid, dat Hij dezelfde blijft, onveranderlijk: goed, geern vergevend, efi getrouw over een ligt-veranderlijk, zwak en Onbeftetidig volk. dat alle vleesch is als gras . en zijne goedertierenheid als eene vtlJb'.oem, maar 's Heeren woord Oeftaat in eeuwigheid- (*) . Loeren wij, om hiermede ons venoog te befluiten üeze waarheden tot bevordermg var. 's Heeren eer,van ons geloof, van onze boete, van onze gehoorzaamheid en opiegtheid, ijverig betrachten.

Gélukkig eike gemeenie, gelukkig Christendom ,-waar God zijne wet in her binnenfle geeft en in de harten fchrijft, waar de leeraars, m navolging < an paulus , naai waarheid in den Heere roemen mogen , Gij lieden zijt onze brief— bekenden g< lezen van alle menfchen, als die openbaar zijt geworden ,dat gijeen brief van christus zijt, en door onzen dienst bereid, die sefchi eren is door iten Geest des levendigen Gods, niet in fteenen ... mcar in yleifchen tafelen des harten, ^f} , Laat ons hierbij tet

Opwekkingen vertedering van Ons hart, in de betrachting van alle onze JMichteii, fteeds gedenken aan de gewigtige herinnering van denzelrden grooten Kruisgezant: (§) Gij zijt niet gekom'n tot den tastlijken berg , en hei brandt nd vuur. en 'ie donkerheid, en <ie duisternis, en orrweder , en tot tiet gek/ank der bazuint, en te ftem der woorden , welke, aic ze hoorden , baden dat het voord lot hun niet meer zou gefproken worden: ■ maar gi/ zift gi komen tot den berg Sioh, en de Stad des levenaigen Gods, tot hft heme/feke Jerulalem , en de veele duizenden Oer Engelen , tot de alge* meene vergadering aer eerstgeboor; nen die m de hemelen opgefchreeven zijn , en tot Got den Rechter over allen . en de geesten der volmaakte rechtvaardig gen - in tot den middelaar des N- T. jesus ,en het bloed der befprengiiig, dat beter dingen fpreekt dan Abel. f§)

Deedal degf-llrengheidvan dj Godlijke wetgeeving op het vetfehrikkeliik Sinai zo weinig kiagr en uitwerking op bet harde Jodendom, dat zij des niet tegenUannde het aatiftonds zo diep tegen God bedorven : laat ons dan toonen . dat hu zagt en lieflijk Euangeli op ons meer vermag, en ont* Gods geboden beter doet bewaaren en eerbiedigen !

(*) Jef. XL. (t) 2 Cor. Hl. 2, 3. (§; Hébr. XII: 18-25.

Te Am!ierdam, by M. de BRUIJN, in de Warmoesftraac.

Sluiten