Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50

(t kwaad doen zal, zegt de Apostel petrus <W/m gij navolgers zij f van Hem, die goed is?

Ondertusfchen, en dit is de derde regel , de vreedzame Christen maakt niet onbedachte lijk nauwe ver bindt e. Kisfen. Hij is Spaarzaam in de betuigingen van vriendfchap nooit zijn de gezelfchappen, waar in vermaak of wel eens ongebondenheid heerscht, de plaatzen, daar hij bijzondere vrienden voor zich kiest; dezen naam geeft hij aan geene lieden , noch wil dien ook niet ten hunnen opziete aannemen , met belofte , om daar aan te beandwoorden dan wanneer eene langduurige en gemeenzame verkeering, wanneer beflisfende daaden hem den waaren aart der zodanigen in den grond hebben leeren kennen. Hij weet dat de buitengewoone begeerte van deze haastige verbindte' nisfen , tusfchen menfchen die elkander niet genoeg kennen , van korten duur is , dat dezelve welhaast gevolgd wordt, eerst van verflauwing, daar na van verkoeling vervolgends van verwaarloozing , en doorgaands op het einde van vijandfchap. Hij weet ook, dat hartelijke verbindtenisfen te vee! oppasfing vorderen, en te dikwijls van naijver verzeld gaan, dan dat hij zich zou durven vleien een groot getal 'er van te kunnen aanhouden ; hij wikl kelt zich dus niet in de verdrietige noodzakelijkheid om eene keuze te doen , tusfchen menfchen , die hem even waard zijn, en aan welker begeerten hij nogthans niet gelijktijdig voldoen kan

Dezen vierden regel moest ik niet vergeten. De vreedzame Christen vermijdt die zaken met zijnen naasten, zo» veel hl) kan , daar het belang in te pas komt. Hij is overtuigd, dat dezen de vruchtbaarfle bronnen van twisten en verbitteringen zijn. Ik beken, men kan daar in tegen zijnen dank gewikkeld worden; daar zijn omflandigheden waar m diergelijke onëenigheden onvermijdelijk zijn: maar' het is ook zeker, dat men zich dezelven veeltijds onbedachteliik op den hals haalt; dat men met een weinig meerder voorzorg , overleg en omzigtigheid, veel verfchillen van dien aart zou vóórkomen ; en hier op legt ook de man, dien wij hier afmaaien, zeer ernftig toe: bij de oprechtheid van de auiven, voegt hij tevens de voorzigtighetd der /langen , (f) om zodanige onderhandelingen te

ver-

fO i Petr. If'! 13. (t; Matth. X: 16.

Sluiten