Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 )

fc'ne , verwaarloozen zij zich zei ven , laten alles varen, dom* pelen'zich in de bezigheden, of in de vermaaken, zonder aan God te denken; en hier door vallen zij allengskens in de ongeregeldheid en in de ondeugd. — Geftadig moet derhalven het oog gevestigd wezen op de fchrift, het hart biddende, de handen werkzaam, het verlland nafpoorend en het geweten opmerkzaam omtrent het goede, zal men het hemelsch vuur van liefde tot God gaande houden, of andersfins zal het haastelijk uitdooven. Geftadig moeten heilige zielverzuchtingen van Godvrucht en ijver ons naar den hemel opheffen of wij zullen weder ras naar de aarde nederdaalen, en daar aan vastgehecht en verkleefd worden, zonder daar van fpoedig weder te kunnen losraaken. — Sf.neka zeide, dat in het ftuk van wijsbegeerte fl.il ftaan of nalaten weinig van elkander verfcheelde, dat het bijkans het zelfde ware, of men de beoefening daar van naliet, dan of men dezelve flegts bij tusfchenpoozen waarnam, om dat, wanneer men dezelve eenigen tijd liet varen, men zeer veel terug ging en welhaast weder tot de onkunde verviel. Het is even eens gelegen met de Christelijke wijsbegeerte en zaligmaakeude kennis. In dezelve ftil te ftaan is bijna zoo veel als dezelve geheel na te laten; daar in op te houden is zoo veel als dezelve te verlaten. Men moet zich gedtiurende zijn geheel leven, daar op toeleggen, daar aan overgeven en nooit vertraagen in deze gewigtige-oefening, indien men de vruchten daar van niet verliezen wil.

De twede oorzaak dezer droevige vertraaging is de liefde tot de wereld, welker bekoorlijkheden en aanlokzelen in veele menfchen eenen tegenzin tegen het geloof verwekken, en hen afkeerig maaken van de heiligheid. Rijkdom , aanzien, vermaaken zijn die bekoorlijke voorwerpen, welken adams kinderen kragtig verlokken, eti 'cr veelen in het verderf lleepen. Dem as verliet de Apostelen en de kerk van Christus, om de genoegens van deze tegenwoordige wereld te 1'maaken: en van alle tijden heeft men maar al te veel zulke ongelovige demassf.n gezien, wien de lust tot wereldlche voordeelen en aardfche geneugte» de zijde van den Heere jesus deeden verlaten. Men vindt zelfs zulken, die de wederwaardigheden wederftaan, maar die bezwijken voor een ander zoort van zachte en vleiende verzoeking, waar door de mensch geftreeld wordt. Ja men heeft menfchen gezien, die zich niet lieten aftrekken van den weg der zaligheid door de doornen en fteenen , welken zij op hun pad ontmoetten; maar die naderhand te rug gingen om de gouden appelen op te H 2 zoe-

Sluiten