Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C öb )

roeken, welke men hun toewierp: even als juda s, die den Zaiigmaaker volgde, geduurende zijnen laagen ftaat en onder al zijn ftnaadheden; maar die Hem verradelijk verkocht, zo' dra men tot hem van geld fprak en hem de blinkende filverlingen toonde.

Dan,men kan niet tegenfpreken, dat de voorndame oorzaak van vertraaging der Christenen gelegen zij in de vreeze voor de wederwaardigheden, de rampen en lijdingen, welken hetroverkomen. — Het is zeker, dat 'er geene verzoeking zij, meer gefchikt om 's menfchen geest moedeloos te maaken, te doen wankelen en ter neêr té ftaan, dan de rampen en wederwaardigheden, welke den vrooraen bejegenen. Du brengt de reden in verwarring; dit doet het verftand verbaasd ftaan; dit beroert het geweten en veroorzaakt veeier val zoo in de wereld als in de Kerk. — De Reden is 'er over gebelgd; het verftand houdt 'er zich door beledigd; het geweten is'er door geërgerd, en veelen, zich van alle kanten zoo getroffen ziende, bezwijken en geven zich over, zo da: zij den godsdienst verlaten, of de godvrucht verzaaken , welken zij aan zoo veele ellenden onderhevig zien. Welk een fchijn, zegt het menschlijk vernuft, dat 'er eene eeuwige Voorzienigheid zoude wezen, die het roer van 't heelal in handen heelt en over het beftuur der wereld waakt? Or zou deze Voorzienigheid toelaten , dat Gods kinderen ellendig waren; dat zijne goede en getrouwe dienstknechten zich aan dtuzende fmerten, aan duizende rampen zagen ten doel gefteld ? Zou het geene onrechtvaardigheid wezen zulks goed te keuren, of geene zwakheid zulks toe te laten? Want dat de boozen in dit leven bezocht en geftraft worden; dat de moorddaadige caïn dooiende en vlugtende zij over den aardbodem; dat de wreede farao in de diepte der zee verflonden worde; dat de onkuifche j es abel onder de voeten der paarden venreden , en de fchandelijke pverblijfTéls van haar lichaam door de honden verfcheurd worden;dat de trotfche neb ucadnesar ,die zijnen troon in de wolken wilde ftichten , vernederd worde tot zulk eene laagte, dat hij gras moest eeten gelijk een osfe; dat de hoogmoedige en ïpijtige haman gehangen worde aan de galg, welke hij den onfchuldigen morde en ai hadt bereid; dat de eerzuchtige her odes, die zich op den ijdelen glans van zijn purper verhovaardigde, door de wormen gegeten worde; dat de rampzalige judas zich met eigen handen vérworge: .— dat alles is rechtvaardig. Daar valt niets te «eggen op. deze geftreuge behandelingen, en de misdaaden - -... • van

Sluiten