Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

den — men moet raadeloos, wanhoopend zijn zich

befchouwen als op den rand der hel — God gewapend zien met zijne wraakblikfemen — men moet dit alles bevinden — dan mag men eerst naar christus gaan —-. dan krijgt men eerst vergeving der zonden. — Dit kan jaaren en dagen duuren eer men aan christus vast raake — daar kunnen veel hoogten en laagten zijn — kortom , men moet al in verfcheiden wanhoopige toeftanden komen, eer men naar jesus durft omzien.—Ik die mijn godsdienst volgends een gewoon catechifeerboekjen heb leeren kennen — geloofde dien man, en ben zo ver reeds heen geweest, dat ik de handen aan mij zelf wilde flaan.-> Een verftandig man, mij in dien toeftand vindende, gaf mij eenige Nommers van uw Weekblad ter lezing en hier door zag ik, dat de leiding van mijnen Leeraar geheel verkeerd was. — Ik wierd vrolijker en begon euangelifcher te denken en te werken. — Dan alle die vreugde is wederom geheel verdweenen. Mijn Leeraar komt bij mij en vind mij lezende in uwe Weekbladen. — Wat hebt gij daar, corkelis? zeide hij:—'t Is de godsdienstvriend Dominé! gaf ik hem ten andwoord. — De g o d sdienstvriend, riep hij met een' fterken toon, is dat verderflijk Remonflrantsch blad ook al in mijne gemeente -» werp het uit uwe handen, 't zal u ten verderve brengen, ■en u op droggronden nederzetten, waar op ge eeuwig kunt verloren gaan. — Ik zeide hem, dit niet bemerkt te hebben — hij las mij eenige pasfagies voor, daar van de algemeene aanbieding:gefproken wordt, zie daar, zeide hij, hebt gij het Remonftrantismus. — Ik beloofde hem het boek niet meer te zuilen lezen. — Den volgenden Zondag. heeft hij de gantfche gemeente voor het Weekblad , de godsdienstvriend, gewaarfchouwd — het als een gevaarlijk werk bekend gemaakt, -en dat met zulk eene heftigheid, als of de Kerk in gevaar was. *—De Dominé heeft

•mij

Sluiten