Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 )

fpreekt onzen ijveraar tegen. Zo zegt hij elders ( ) tot bekommerde zondaars: „ Vreest gij, of gij wel tot het reg-

te foort van zondaren, die Jefus zaligen wil, behoort;

of gij overtuigt, belast, en beladen genoeg zijt; of het u

om Christus wel te doen zij: die vreeze is ongegrond — ', Pauhis maakt hier gene uitzondering van enige zondaren. , Christus Jefus wil zondaars zaligen, hoedanige zij ook ', zijn mogen. Al zijt gij niet regt overtuigt; al is het u , geen ernst; al is het niet in waarheid; al bedriegt gij u: '„ Christus Jeius wil ook zulke zondaars, van hunne blind\', he'.d, lusteloosheid en onopregtheid zaligmaaken, en het „ eerlle beginfel van regte overtuiginge fchenken."

Terwijl onze Benijder ons bij zijne Gemeente voor een Remonltrantschgezinde wil gehouden hebben, toont hij van de leer der Hervormden zelf zeer verre afgeweken te zijn. Nooit heeft de hervormde Kerk geleerd, dat 'er eenige voorbereidende werkzaamheden in ons vereischt worden , om vergeving der zonden te hebben —— maar wel — dat de vergeving vrij, afgefcheiden van alle werken, onafhangelijk van eenige voorwaarden zij, om door den zondaar volbragt te worden. Vijanden zijnde (zegt paulus (f) zijn wij met God verzoend door den dood zijns Zoons. De verzoenirjg is bijgevolg aangebragt. God is verzoend. Daarom bidden ons de EuSngeligezanten in Gods naam— dat wij ons met hem laten verzoenen, dat is, dat wij ons

die verzoening door het geloof zouden toeëigenen. ~

Daar wij nu niet weten voor wien christus voldaan heeft , daar wij de uitverkoorne niet bij name kennen , daar God om wijze redenen 'dit geheim voor zich alleen gehouden heeft, is het de pligt der Godgezanten, christus aan allen te prediken, het middel der verzoening aan alle zondaaren aan te bieden , en zo den last van hunnen godlijken Meester te volbrengen. — Dit is de leer van het euangeli, de waare leer der Kerk ; waar van de bovengemelde Leeraar zeer ver is afgeweken.

Wij raaden dan den wanhopigen cornelis, zich aan de leer van het euangeli te houden, en te gelooven, dat de groote en zalige inhoud van het euangeli deze zij :

jesus christus maakt zondaars zalig.

De voorbeelden van zaccheus den tollenaar, de Sa. waritaanfche Vrouw, den Stokbewaarder te Philippi geven

luidt

(*) Euanielifchc Aanmerkingen I. Stuk bl. 97. (t) Romi~ V: 10.

I 3

Sluiten