Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7- )

voegd maakten tot die zegeningen, welken aan haar vergund werden.

Verder: De bekeering van den Stokbewaarder te Philip' pi is even zeer fterk ter fnee en even «ragtig tot bewijs van ons bedoelde. De Stokbewaardp" was een heidetifche Afgodendienaar, een wreed vervolger en zelftnoorder. Echter in zijn geweten ontwaakt zijnde, werdt hij beftuurd door een' onfeilbaren leidsman, om terftond in jesus christus te gelooven , met de kragtigfte verzekering, dat hij door zoo te doen , zoude zalig worden. (*) Hadden .paulus en silas gedacht aan eenige voorafbefchikkende en bevoegdmaakende voorwaarden , om op eenigerhande wijze bereikt of door eenigerhande middelen volbragt te worden, hadden zij de oefening van boetvaardigheid, een loop van verootmoediging wegens de zonde vooraf noodzakelijk geoordeeld tot vergeving en aanneming, zoo zouden buiten twijfel deze afgezanten van christus, die niet vermijd hebben den geheelen raad van God uit te legden, iet daar van aan den armen beevenden Vrager te kennen gegeven hebben. Maar nademaal zij hem terflond wezen , om op den Zaligmaaker te vertrouwen , als vrij voor den fnoodflen der zondaaren , zonder hem zodanig iets te kennen te geven ; zo mogen we befluiten, dat zij eenigerhande zodanige zaak tot dat einde niet nodig aanmerkten. En dewijl hun oordeel en gedrag, in deze ge» wigtige zaken , erkend worden volgends den zin van God geweest te zijn , zoo mogen wij ftaande houden, dat 'er geen goede gefteldheid , of eene verregaande trap van droefheid of wanhoop vereischt worde, om de genade van vergeving en aanneming te erlangen.

Laat onze troostelooze cornelis door deze voorbeelden getroffen worden. —• Laat hij 'er uit zien, dac jesus zondaars zaligt, dat hij heeft te komen zo als hij is, met alle zijne zonden — dat jesus een algenoegzame , een gewillige Zaligmaaker is ; dat zijne armen nog voor hem open ftaan, en dat hij den rijkdom zijner genade en menfchenliefde, ook aan zulk eenen, als hij is, kan en wil verheerlijken.

Tracht dan den inhoud van het euangeli meer te leeren kennen. — Gij vindt hier een verzoenden Vader in christus , een algenoegzamen en gewilligen Zaligmaker , en een Geest , die u in christus alles fchenken wil. ——

Gij

03 Hand, XVI: 31.

Sluiten