Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C74 -)

" h-;M\m^TJ°0T het zeIve «Ater aantoont, '^oe weinig „ m,, als Vader,, getracht heeft de geneigdheden rotgodvrucht en zedelijkheid, en zelf de Wrlijke^erbhTta

"belnir" aM 16 ^eeken- Men ^u]echter d t af„ beeldfel van loth uit een g.heel valsch gezigtpunt be-

" S,rVeiV 'n;Üen nen daar uit een gevolg zou willen „ trekken, dat dees enkel man en zijn gezin van een hH „ zonder laag karakter zouden geweest'«if \ Isvee? eer " S f-ï™è/e beeldfel van het men cbdom, het wefk

" Toet]ïl dn £<f ^ ftap Uk den ftand ^r wildhdd " n U en door de Samenleving nog niet befchaafd U

" « ƒ■ ""T ',e fte-rk af b'j het karakter van abra„ ham, die, ondanks zijne even zoo eenvouwige leefwij-

;; Sie'fd Se^S"ffedrag van de edeIfte daad- «^

Wat dunkt u, Lezer, van deze tekening? Neem uit de aangehaalde plaats van petrUs uw gezigtptmct, laat van daar uw oog gaan op de bovenflaande tekening , en gij zult het

dbeerïiXeen ^VT%mm diÊ °Ude bi zonl

ThZtf j-T" f*ara*gr van loth zal het al emee,^1 d,ie^mfnSChdoms zi n' heE den eerden flap

uit de wildheid doet? Menfchen aan zich zei ven gel£ ten en van het nader onderwijs eener godlijke openbaarine Verteken hebben derbalven een beeld getekend?- M "af m LT 'een.)n t,e,'rek van h« beeld van onzen god ijl Sfo£°dsdl^nst?Pf behoort dit tot die menschbjke verbeeldingen, welken de natuurlijke godsdienst zich maakt? —1 t n*u°? n,et.meer lS vragen, waarlijk te verwonderen, dat ro?lIf>1dT Z,Jn mkeer met z,'jnen Oom abraham het tot geen hooger trap van befchaafdheid heeft kunnen brengen, dan Jerusalem hem wil doen voorkomen. -wJT i"6, niemeijer, fchrijver van " de

JXfr [tmde Van ?en&jbel vind in loths charaüer o ■ die hlTï?urek> tk hem groot en beminlijk maakt, ttekeu. e" hCt middenmatige zoude doen uit

«IeYijnfUl!?-J00raf !f":?e bedenki"gen oplosfen en dan zien of rvi eme ij er der waarheid hulde doe

aT £Chter aiet a,le bede«ki»gen te berde te brengen — de voornaamfle zijn genoegzaam.

mf>J™f* het belang zijner dochter en en derzelver eerbaarheid niet zeer ter harte genomen, want

lfVal!war^CbterS "»>»*«*W«. die'waaïfchijnUjk zeer Qegt waren — en boodt ze zelf ten fiagtofer aan de

Sluiten