Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8o )

Ifjkst geraigenfs. Ook heeft hij de kennelijkrte bliikes van zijne goedkeuring aan hem en zijn gezin getoond

bij Sodoms verwoesting. Wij kunnen , wei is waar

naar den gewoonen loop der Voorzienigheid, Gods gunst of ongunst, uit het geene voor oogen is, niet altijd duidelijk opmaaken, dan zouden we ligtelijk in veele gevallen verkeerd oordeelen ; maar wanneer God duideliik en met ronde woorden zekere gedraging in zijn woord goedkeurt en aanprijst, en de ttisfchenkomst van zijne Voorzienigheid zeer duidelijk en bijzonder fprekende is dan behoort zulk een geval tot den rang van die dingen waar door de Heere, zelf in dit leven, door belooningen en ftraffen, zijne Godl.jke Voorzienigheid, en Albeftuur tot onzer leeringe en waarfchouwinge duidelijk aan den

dag legt ; zoo nu was het geval van loth. Da

Heere toch zond hem, even voor dat de algcmeene ramp een treurig uiteinde van deze godlooze Stad en het rondom gelegen Land maakte, zijne engelen; dezen waarfchouwden loth van den algemeenen ramp, booden om zijnent wil ook uitredding aan alle de zijnen aan , en leidden hem toen hn vertoefde, Cdenkelijk om, was het mogelijk, allen, daar hij eenige betrekking op hadt mede _te nemen, en van het zijne, zoo veel doenlijk was, te bergen) ter Poorte uit ; dit was de heuchelijke ver! gelding van zijnen rechtvaardigen wandel, uit he geloof betracht; eene uitredding, waar door God voor alle de navolgende eeuvven den flempel zijner goedkeuring op loths gedrag heeft willen zetten, ten einde zij allen, T"L„e ;°'gende, "Jd« *» ^ongelijke onhandigheden als loth zich zouden bevinden , daar uit kennelijk mogen zien , dat de Heere de zijnen raidden in den algeineenen ramp weet te bewaaren , en dus hen ook zou kunnen redden, zo zi, in de voetftappen van loths gelove en godvrucht wandelen ; ten minften dat hij over hun godvruchtig gedrag, om chr.stus zijnen Zoon, de blijken van zijn welgevallen toonen zal, door hen! (al kwamen zij in den algemeenen ramp mede om) tot

LmeH inbteriel£.der ^ Veil*heid' den ^

Te Amflerdam, bij M. de BR (JIJ N, in de Warmoeslbaitt.

Sluiten