Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

waarom zou hij niet zelfs in zijn' ouderdom, hetzelfde hebben kunnen vragen ? Maar, wanneer wij behoorlijk letten op alle de (hooren van zijne jeugdige jaaren, die zich overal in dit proeiltuk opdoen, dan meenen wij, dat 'er geen twijfel overblijft, voor'onze (telling. Hij zegt:

ll'cn de Vorflen tegen mij raadpleegden, Betrachtte ik Gods inzettingen.

Ook zal ik voer Koningen f preken en mij niet fchamen. | lk hen gering en veracht.

Ik hen voorzichtiger dan de ouden.

Deze en diergelijke verfen zegjen iets meer. Bovendien, zien wij hem bevreesd , beroerd , befpot, belogen, belaagd, gedreigd van gevaaren, verdrukt, vervolgd, bang te moede, in vreemde landen geen kleinen tijd , met tuslehenbeiden koomende verademing, in vuurig verlangen, dat God hem recht doe tegen zijne wederpartijders, uitkomst geve uit zijne sngfren, en zijne toezeggingen eindelijk v.ervüile, op welken Hij hem had doen hopen. Men hoort hem klagen over het ongemeen diep bederf van tijden en zeden , en over de boosheid van zijne onderdrukkers, terwijl hij voor zich dag en nagt aanhield en volhardde in overdenkingen en gebeden.

Dit alles doet ons inet overtuiging zien, dat wij te denken hebben aan zeer benaauwde tijden. Hadden fommigen deze en foortgelijke proeven, welke in den geheelen Pfalm bij menigte voorkomen, aandagtig overwoogen , en vergeleeken, zouden zij niet in het begrip hebben kunnen vallen, dat de Pfalm behoore tot den tijd van a is s a l o m s opftand en t'zamenzweering.

Hoewel toch fommige uitdrukkingen daar zoo wel op pasfen, als op andere zwaare lotgevallen: echter is het uit het gantfche beloop meer dan waarfchijnlijk, dat wij bepaald ons oog moeten vestigen op den tijd van sauls woede.

Het is de Knegt des Heeren , gelijk hij zich noemt, maar geen Koning die hier fpreekt. Ook hadt hij noch zulke toezeggingen van Godlijke redding uit absaloms handen, noch zulk een blanke onfchuld, onder alle de befchuldigingen, hoedanigen hij zich hier reis op reis toeeigent, en op welken hij zich telkens vrijmoedig beroept.

Alles bij één genomen, wel gewikt en gewogen, tekent ons den tijd en toefland, welken hij, geduurende de vervolgingen van saul, in den lande der Philistijnen, doorgebragr, den hachlijken (laat van beproeving, welken hij daar onder, een reeks van jaaren, omwandeld, en zijn godvruchL 3 «S

Sluiten