Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

om dat het hun ambt medebrengt — maar, hoe veel zonden ze buiten dat kunnen aanwenden ter verbetering van hunne natuurgenooten? — Loutere predikatiemaakers te ziin en te blijven — daar aan zijn' geheelen tijd op te otteren — met verder re denken, niet meer te onderzoeken , noch door gefchriften , noch door onderling verkeer

zijnen naasten te verlichten en te verbeteren dit geeft

ons een bekrompen denkbeeld van het ambt der Euangeli.

bedienaaren. Deze zullen eene zwaare verandwoor-

ding hebben in dien grooten dag! , Dat meer is, wij

moeten ons verbaazen over den nijd, welken de zodanigen bewonen omtrend hen, die hun ambt in alle deszelfs uitgeftrektheid trachten te vervullen. Hij , die zoo wel door pen als mond zijnen naasten ftigt, is dikwerf het voorwerp van hunnen haat, zo niet van vervolging. Zodra hun gefchriif eenige aangenomen begrippen of bewijzen , die echter geen geloofspunten betreffen , om ver werpt, zullen ze hetzelve verwerpen, eu is 't hun mogelijk, den Schrijver verketteren.

De Godsdienstvriend zou hier van de flerkfle bewijzen kunnen aanvoeren — doch liever wil hij voor dezulken bidden : Fader ! vergeef het hun , zij weten niet, wat zij doen!

Des niet tOTenftaande zegent God onzen arbeid t

door geheel Nederland prediken wij en dit dit

zet ons aan — om aan het groote oogmerk van onze beltemming al meer en meer te beandwoorden.

Wij hebben , wel is waar , van zoo veele Leeraaren als er in Nederland zijn , wel eens een betoom over een geliefd onderwerp te gemoet gezien, doch ook dit ge-

tal was ver beneden onze verwachting. Onze goede

hemellche Vader heeft ons, in het midden van veele tegenfpoeden, bij eene voorfpoedige gezondheid bewaard, zo dat wij ook dit werk onafgebroken konden doorzetten.

'Er zijn evenwel veele Euangeli - dienaars, die ons aanmoedigen, die gaarn in alles, ter verbetering van hunnen

evenmensen , zouden medewerken. Gave God

dat alle Euangeli ■ dienaars één doel hadden ! dat

za allen met één hart en ééne ziel daar toe arbeidden.» — dan voorzeker zoude het koningrijk van God en jesus christus verder uitgebreid, en meer zigtbaar verheerlijkt worden!

De

Sluiten