Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C94 )

mer des Iften Deels opgegeven, toefcliiinen. — Het voorbeeld in de IV. Nederl. Biblioth, VlIIlte Deel, bladz. 57. van 't Mengelwerk, en de uitflag van die poging , bragt mij tot dezen inval. ——

Ik zal het dan wagen, om de onderwerpen, die ik bedoe le, zoo als mij dezelve thans in de gedachten fchieten, onder uw oog te brengen, en, vindt gij dezelve gewichtig genoeg, 0111 ze ter overweging aan uwe kundige begunftigers, in een der Nummers eene plaats te verlenen, dit zou mij van achteren verheugen, indien het aanleiding mogt ge. ven tot zulke vertogen , die gefchikt kunnen zijn, om eene meer gegronde Godsdienftige kennis voort te planten , om' den mensch redelijker begrippen aangaande veele gewichtige waarheden in te boezemen, om den fchijn van 't wezen te leeren onderfcheiden , en om veele angstvalligheden op te ruimen.

Ik zal dan nu de onderwerpen, die mij voorkomen, volgen laten.

1. Dewijl genoegzaam in geen der opftellen van de Godgeleerdheid een enkel woord voorkomt van den zamenhang der Geloofs-waarheden -— zou dan zulk een vertoog niet nuttig kunnen zijn , waar in duidelijk wierd aangetoond, hoe de waarheden van den Godsdienst het best kunnen gefchakeld worden, om zich dies te beter een geregeld zamenftel derzelve te formen?

2. Zou het niet van veele nuttigheid zijn voor de kennis in den Godsdienst, eene volledige lijst te geven van zulke Schriftuur-plaatzen, die tot bewijzen kunnen dienen van de leerftukken onzer belijdenis — en zulks ter overtuiging van den oprechten vriend der waarheid, getraafd door goede uitlegkundige gronden — met eene beknopte aanwijzing van het zwakke , dat zich in zoo veele bewijs - plaatzen opdoet, die tot bevestiging van deze en gene lecrftellingen, zoo dikwijls geheel uit haar verband gerukt , enkel om den uiterlijken klank der woorden worden aangevoerd? ... en welke zijn deze?

3. Hoe kan de handelwijs van God in de toelating van den val , en het daar uit voortgevloeide zedelijk kwaad, het best met zijne heiligheid verdedigd worden?

4. Op welk eene wijze kan het voldingendst die zwarigheid worden weggenomen , dat het onveranderlijk Befluit en de Voorzienigheid van God over alle, zelv' over de vrijwilligite handelingen van den mensch zich uitftrekken-

de,

Sluiten