Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(95 )

i de , met de vrijheid van den mensch niet flrijdig is, of dezelve eenigzins benadeelt?

5. Hoedanig moet eigenlijk des menfchen onmacht bel grepen, of hoe verre moet dezelve uitgeftrekt worden? — i dewijl de ondervinding leert dat de verkeerde begrippen

i derzelve zulk eenen fchadelijken invloed hebben ter aanJ kweking van een zodanig lijdelijk Kristendom, dat den rej delijken mensch werkeloos laat in de bevordering zijner

eeuwige belangen. „''*'.

6. Zou eene wijsgerige verklaring van Gal. VI: 7, o. niet

ii eene zeer goede verhandeling kunnen uitleveren , om het j verband te tonen , dat 'er zijn zal tusfchen het leven der

godlozen en godzaligen hier op aarde en in de eeuwig-

\ heid ? Stelt men, dat, ten aanziene der laatflen hunne

jj gelukzaligheid grotendeels bellaan zal in eene gedurige aanI was van kennis — en dat zij van daar, zoo als het wel i eens word voorgefteld , met hunne kundigheden beginnen I zullen voort te varen, waar zij het hier in hun leven op l deze aarde gelaten hebben. — Hoe moet men dit dan, ; zonder eene gaping of fprong toe te laten, van de zoda1 nigen begrijpen, die door eenen hogen ouderdom in hunne " (zogenaamde) kindsheid, of door het een of ander toeval J in een gemis van hun verftand geftorven zijn? —_ Zulk

een vertoog zou tevens de leer, nopens de trappen in den

ftaat der verdoemenis en der heerlijkheid , in een helder

da;-licht kunnen ftellen.

7. Zou niet eene gelijkzoortige verklaring van 1 Kor. XV: I 35—54 tot een 'eerzaam vertoog kunnen ftrekken van de i waarlchijnelijke hoedanigheden onzer iighamenna den dag } der algemene ppffanding in onderfcheiding van derzelver 3 tegenwoordige gefteldheid voor deze wereld, voor zoo verj re daar toe in de H. S. ontdekkingen gedaan zijn?

Deze, gelijk ook de vorige verhandeling, zou mogelijk f redelijker denkbeelden kunnen geven van den aart der geI lukzaligheid en dien der verdoemenis, dan dezelve doori gaans van onkundigen begrepen wordt.

8. Dewijl 'er zulk eene fchadelijke praktijk in zwang gaat onder vele onkundige, misfchien anders welmenende

I Kristenen — zou het ter wegneming van verkeerde twijffelingen , of van eene zeer ongegronde blijdfchap , aller-

j heilzaamst kunnen zijn , bevattelijk aan te tonen, welken invloed, de onderfcheidene temperamenten op onze zedelijke gefteldheid hebben, en welke de kentekenen zijn van

dat

Sluiten