Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 96 )

dat gene, waar door wij 't meest beheerscht worden, m"t eene aanwijzing van de middelen, om deszelft kracht, voor zoo verre die voor ons geitel nadelig is, te overwinnen.

9. Wanneer men zomtijds over de gelovigen onder den dag des O. T. leest of hoort fpreken, wordt derzelver kan* digneid van velen doorgaans gelijk, zoo niet groter gefield , dan me van onze verscgevorderde hedendaagfche

-Evangeliefche Kristenen Deze ftelling onbewijsbaar en

geheel onwaarfchijnlijk zijnde — zou het niet onnut kunnen gerekend worden , op goede gronden aangetoond te zien, de verfchillende trapp.n van de kennis der Oden nopens jesus, en de gewichtigfte waarheden van den Godsdienst m de onderfcheidene tijd-perken, waarin zij van 't begin der wereld tot de uitftorting van den H. Geest ge-

eefd hebben. — Zulk eene verhandeling zou het zoute, looze van vele verklaringen in 't helderst licht vertonen en vele jonge Predikers opmerkzaam kunnen maken in den uitleg van de Schriften des O. T.

10. Zijn 'er ook in het duister ftuk der voorzeseinsen vastere en meer bondige regels op te geven, om iets,/, zijn dief V°°r Cene Profeecfie te l»Bdenf — en welke

Zoo voortfchrijvende , zou ik nog al het een en ander

kunnen opperen maar voor dit maal niet meer.

lntusfchen hoop ik nu maar dat mijne gewaagde vrijpostigheid bi] U eene gerede verfchoning moge vinden — Ik zal dan ook uw geduld met mijnen brief niet langer vergen — maar na eene hartelijke toebidding van den besten zegen over Uw nuttig Werk , de eer nemen van mij te

mijn heer de godsdienstvriend!

Uw beftendige Lezer en ongeveinsde

" hoogfchatter

den 13 Aug.

1790. N. N.

Te Amflerdam, bij M. de B RUIJN, in de Warmoesfttaat.

Sluiten