Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n het vaderlijk hart ontdoen , en met de wildfte razernij ,, van een beest zijn eigen kind vermoorden. " Zie daar dezelfde taal, welke volt ai re uit de fchriften van chubb (*) geflolen en zijnen liefhebberen als iets nieuws opgedischt heeft. — De eerwaardige Abt jerusalem, dien alle braven in Duitschland hoogfehatten , heeft met eenen deftigen ernst , in zijne Perhandelingen over de waarheden van den Godsdienst, deze fpotteren den mond gefnoerd.

De groote eichhorn, een man vol zeldzaamheden , heeft op eene zeldzame wijze deze befchuldiging trachten af te weeren (f). Het voornemen van abraham, om zijnen Zoon aan God op te offeren, wordt door hem, ten gevalle van hun , die ronduit ontkennen, dat abraham dit op 's Heeren bevel gedaan heeft, door deze wonderlijke vinding, verdraaid. Het gewaande bevel is bij hem een droom, aan weiken abraham, altijd vol zorg voor zijn eenig kind, zeer ligt konde onderhevig zijn; en welken hij, volgends het gemeen gevoelen dier tijden, voor eene godlijke openbaring hield: daar nu 's Mans hart met eenen diepen eerbied voor God vervuld was , maakte hij geen zwarigheid, om, volgends zijnen droom, dien hij als een volflrekt bevel van jehova aanzag, zijnen zoon iza2k op te offeren. Maar, wat gebeurt 'er? Bij toeval hoort hij het gefpartel van een ram, die digt bij hem in de ftruiken verward was: dit houdt hem van de voorgenomen flagting te rug; om dat hij dit toeval, volgends den toenmaligen fpreek- en denk • trant, voor de ftem der Godheid hield, ter beveiliging van zijn kind. 't Schijnt waarlijk de Duitfche Geleerden bijzonder eigen, om eenvouwige

gefchiedenisfen tot fabelen en droomen te maaken. .

Jammer is het, dat ze ook deze kunst omtrend de gefchiedenisfen van den Bijbel uitoefenen, en daar door de heiligfte waarheden verwarren of kragteloos maaken. Altans door evengenoemden eichhorn wordt het heldhaftig bedrijf van abraham, 't welk de H. Boeken, vooral die des N. T. , als een ukftekend voorbeeld van Godvrucht bewonderen , en als een treflijk proefftuk van deugd allen volken voorftellen , of in eene dweeperachtige drift , die

nauw-

05 Bij dezen kan men voegen shaftsbury, tindal, morgan, j. ilive en anderen.

(fJ Algcmeine BMiuthek der Biblifcken Litteratur , Erf lei Band, Leipz, 1787.

Sluiten