Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(99)

nauwlijks met het gezond verftand te plooien is, «/ineen allerlafst bijgeloof, misvormd.

Hoewel de onchristelijke en vinnige tegenwerpingen door verfcheiden voornaame Mannen volledig bea>idwoord (*) en daar door dit gefchiedverhaal van de opgeworpen zwarigheden ontheven is; zullen wij echter onzen leesgierigen Bijbelonderzoeker ook tegen de genoemde bedenkingen trachten te verlterken.

Misfchien hebben zommigen uwer zeiven wel eens, onder het lezen van dit verhaal gedacht: — Hoe ftemt dit met de redenlijke begrippen van Gods wijsheid en goedheid

overeen, een menfchen offer te eifchen . en dat een

éénig geliefd kind en wel van zijnen getrouwjlen Dienaar ? Is dit niet eene te ver gedreven hardheid, zo niet eene werkelijke wreedheid?

De Abt jerusalem heeft deze bedenking zoo treffend beandwoord, dat wij u zijne woorden hier vooral moeten mededeelen.

Dat God welgevallen (zegt hij (f)) aan wreedheid heeft, eu geen daaden, die ijzing baaren, tot een' gewoonlijken pligt kan maaken, is eene eeuwige waarheid. Doch, zou God niet uit huoger, uit wijzer bedoelingen, in bijzondere gevallen, een bevel kunnen geven, 't welk voor ons zoo hard was? Ik wil eens, ten uiterfte, veronderftellen: Gods oogmerk zij werkelijk geweest, dat abraham het gegeven bevel zou volvoeren; — God is immers de oppermagtige en onbepaalde Heer van zijne fchepzelen en van hun leven? Hij kan, uit die zelfde vrije verkiezing, volgends welke hij hun dit leven gaf, hun het zelve weder ontnemen, en deswegen zouden we zelfs geen denkbeeld van eenige wreedheid mogen opvatten. — Zonder, derhalve, de bedoeling daar van te willen navorfchen, blijft het onze eerfte en heiligfte pligt, onze gedachten hier bij te vestigen op de allerwijste oorzaken. Alle onze oufchuldigfte, onze bestberaamde betrekken, mogen daar tegen niets inleggen; en, in die onderwerping, moet de tederhartigfte Vader den Zoon van de grootfte hoop uit zijne armen opgeven. Deze onderwerping, dit geloof, dat God, uit hooger, uit wijzer bedoe-

Ufl-

(*) Door paumgarten in de Algemeens Historie II. D. 193de Aanmerk, als mede door stone, delandy, wiuston,

ieland, chandler, midleton en warburton. Zie

ook E rnhsti Neue Theol. Bibl. III. B. p. 334. Cf) In het a. b. il. D. bl. 365. enz. Vettaaling, N 2

Sluiten