Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat oorzaak zal ik van mijne wreedheid geven aan dien Troeteling van mijne Vadermin!... aan dien Zoon, die altijd gedwee van ziel, altijd lenig van hart, leefde om mij te lieven! Zal ik mijn Beeld, in wiens boezem de onfchuld woont, verderven!., natuur kunt gij het zien en onverfchiilig blijven?.... zal ik mijn eigen vleesch en bloed , mijne ingewanden , mijn leven , verfcheuren , vermoorden!., kan de Vaderliefde het gedogen!... kan zij het uitvoeren en ik den adem op de lippen houden Hoe grief de mij dat Mes , waar mede ik mijnen fpadeling befneed, hoe kromp mij het hart!... ik voelde de lijdingen van het kind. en nu zou ik hem het mes in de keele (teken, en... o MO5b! o benammi! beging uw oom dit gruwelftuk: het bijgeloof zoude leeren uwe kinderen voor de Keiren des hemels te verbranden, als beesten der fkgtingen ?... Het zou de Godheid als een tiran vertoonen, die behaagen fchept in het bloed der onnozelheid. Abraham wierdt gefteld als een toonbeeld der volken. Zijne daaden zouden de voorfchriften der wereld zijn. Maar Hemel! kinderen te moorden , die de onfchuld zelve zijn, kan dat een voorbeeld ziju om na te volgen?... en evenwel God beveelt het... Sara! het geldt izaSk, dien gij, in uwen negentigjanrigen ouderdom onder het harte gedragen en aan uw eigen borsten gezoogd hebt. Kan ik uw kroost dooden, zonder en kind en moeder te verliezen!., wat gaat mij aan, rampzalige!... Ach! dat ik hem als isMAè'r. van de hand mogte zenden om in de woestijne te leeven! nu en dan zou een doortrekkend Reiziger mij zijn gerugte melden. Gebruikte de dood een heirvan kwaaien, die zijn gezondheid beltormden, en de ziel allengskens uit zijn lichaam dreven : Ik ken, o Godgelatene sara! ik ken de kragt van uwe deugd, gij zoudt dan eindelijk met mij in de fchikking der Voorzienigheid berusten. Maar het Mes, waar door izaïïk moet fneeven!.. Hemel! ik ijz! liever bet mij zeiven in het ingewand gedrukt!.... Hoe dan ? zal ik God wederftreven ? zal abraham ongehoorzaam zijn aan de ftem, die hem riep? Zal hij ontrouw worden in het Verbond?... maar dat verbond wordt verbroken , als ik i z a a' ie vermoordde; waar ziet men dan het zaad uit zijne lenden voordgekomen ?... Wijk ongeloof! God is getrouw! zijn woord is waarheid — misfchien zal hij mijn' izaük (*) uit de dooden opwekken ■ ruk los tedere banden waar mede mij de natuur

au

(*) llebr. XI: 17, 18.

Sluiten