Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°3 )

aan mijn bloed verbindt —- ruk los de fnoeren, waarmee de huwlijksmin, mij aan sara vastftrengelt... God de algenoegzame zal mijn fchild en loon blijven, als ik voor zijn aangezigt ftandvastig wandele en zijne bevelen doe. — Ik Zal God gehoorzaam zijn!Ik zal naar Moria gaan en izaük aan mijnen Verbonds-God ten offer aanbieden! Aan de waarheid en liefde van mijn' God zal ik nimmer twijffelen!" ...

Hier door gefterkt zijnde,maakt hij zich gereed het vreeslijk bevel te volbrengen. In treurige gelatenheid begeeft hij zich,met zijn' Zoon,naar het beftemde oord op weg. Eenige dagen daar na komt hem de fchrikverwekkende hoogte Voor 't gezigt. Hier gebiedt hij zijne knegten te blijven, zeggende: als wij zullen aangebeden hebben, dan zullen Wij tot u wederkeeren. (*) Vervolgends neemt hij zelf het vuur en het mes in zijne trillende handen, en geeft zijnen zoon het hout te dragen: — Mijn Vader! hier is wel vuur en hout, maar, waar is het offer? —— Mijn ZoonldeHeer Zal het zich zeiven uitkiezen. —- Meer kan het brekend vaderlijk hart niet voordbrengen. — Middelerwijl komt hij aan de vrezelijke ftede; — rigt daar een altaar op; — vat het mes in zijne beevende hand!.... Hooger kan de natuur niet komen; hier is het de volmaaktfte gehoorzaamheid , welke aan 't geloof mogelijk is; -— maar het godlijk oogmerk is bereikt. — Nu weet ik dat gij God vreest, (f) ■ Waarde Medechristenen! gij kunt hier uit leeren, welk eene gehoorzaamheid het geloof in uwen God van u eischt, en tevens hoe een oprecht vertrouwen op eene wijze en goedertierne Voorzienigheid de zwakke natuur verfterkt; hoe deze Voorzienigheid alle haare toelatingen naar uwe kragten, heeft afgemeten; zelfs de verfchriklijkfte zulke uitkomften weet te geven, dat uw geloof daar altoos door bevestigd Wordt; en hoe zij aan de nog zwakken den moed verfchaft, om u hier in gelijk te worden. Voor zulke buitengewoone afvorderingen, als God hier abraham doet, zijt gij ten vollen zeker._ Echter kunnen 'er gevallen komen, in welken gij uw eigen wil, tijdelijk voordeel, ja het geen u op aarde het lieffte is, uit gehoorzaamheid jegens zijn woord, zult moeten opofferen. De natuur zal," onbetwistbaar, in zodanige gevallen,eenigen tijd moeten lijden,maar hoe moet

niet

C*) Gen. XXII: 5. Uit dit gelprek blijkt, dat abraham geloofde , dat hij met zijnen 1 s a a k zou wederkwnsn, anders hadt hij tegen zijne knegten gelogen.

Ct) Gen. XXlIi 12.

Sluiten