Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I07 5

fchrijving is bij ben de Kerk: eene vergadering van menfchen , door Go is Woord en Geest geroepen , levendigs lidmaaten , en die i.~r eeuwig zullen blijven. — Daar nu de Sacramenten aan de Kerk gegeven zijn, verftaan ze door dezelve, zigtbare waartekenen en zegelen, waar door God aan zijne Verbondelingen, of levendige leden zijner kerk , verzekering geeft van hun aandeel aan zijne genade in christus. Zo dit denkbeeld het waare denkbeeld der Hervormden zij, dan waarlijk heeft zion quint te rechc gefchreven. Zo God zijn Verbond enkel met de volftrekt tot zaligheid uitverkoornen maakt, zo dezen alleen de le« den der kerke zijn, zo de Sacramenten aan niemand dan aan " de Bondgenooten en leden der Kerke behooren —j boe , bid ik alle redenlijke menfchen, hoe kan men dan het Sa\ crament des Doops aan eenig klein of pasgebooren kind " bedienen?" En voorzeker de fchrijver heeft gelijk; wij 'moeten afzien van den Kinderdoop, of de opgegeven begrippen van het Genade verbond, de Kerk en Sacramenten, zijn onwaarachtig. — Wij zullen onze medechristenen hier over geregelder doen denken.

Door Gods verbond of door het verbond der genade

heeft de Kerk van ouds her geheel iet anders verftaan. ■

Om u hier van te overtuigen, zo leest eens met aandacht de Voorrede na, die gij voor het N. T, vindt, onder dentitel van inhoud des N. T. Wij wijzen u op het zelve als op een oud en agtbaar ftuk, waar uit u gefchiedkundig blijken zal, hoe men van ouds in onze kerk over de Verbonden gedacht heeft; daar nu wordt gezegd: ,, dat door het woord verbond eigenlijk verftaan wordt, *t verbond zelve ", dat God met de menfchen heeft gemaakt, om haar onder *\ zekere Conditie te geven het eeuwige leven; welk ver", bond twederlei is, het Oude en het Nieuwe." — Door dit oude Verbond wordt verftaan, 't geen men thands het Verbond der werken noemt, en het Nieuwe beftaat daar in, dat God zijnen Zoon tot Middelaar verordineerd heeft: *' en het eeuwig leven belooft, onder Conditie dat wij ia " hem gelooven, en dat wordt genaamd het Verbond der" Genade." Dit Verbond onderfcheidt men wederom in een Oud en Nieuw. Het Oude is de bediening dezes Verbonds voor christus; het Nieuwe na christus. Eo dan wordt 'er bijgevoegd: „ De twee Verbonden zijn wel eenerlei , wat aangaat haar wezen, overmids in beiden " de vergeving der zonden, de zaligheid en het eeuwig leO & » «ea

Sluiten