Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i«s)

#i ven beloofd wordt, onder Conditie van in den Midde„ laar te gelooven: maar worden onderfcheiden ten aanzien „ van de bediening, die in het N. T. veel klaarer is, zon„ der voorbeeld, en zich uitflrekt tot alle volken " —— Geen woord hebben wij hier van uitverkoorne gel'oovigen, als of het verbond eigenlijk met bun gemaakt werdt; maar t is een verbond met de menfchen gemaakt, om hun onoer zekere voorwaarden het leven te geven. Het is een belofte aan de volken gedaan, van de vergeving en zali'heid onder beding van geloof in christus, dat is, indien ze in hem gelooven. Dierhalve verllaat men in deze Voorrede door het genadeverbond „ die genade , welke God aan één ,, of meer volken doet, dat hij hun de belofte van de ver„ geving der zonden, de zaligheid en het eeuwig leven,on> i, der beding van geloof in christus, voorftelt, dat is „ op dat zij in christus zouden gelooven, en alzo de ti beloofde zaken deelachtig worden." Dit nu is het waare denkbeeld der Hervormde Kerk. De catechismus, het eerfte ftuk onzer formulieren, bevestigt dit. — In de 6'i Vrage vinden we : Hoe veele Sacramenten zijn 'er onder het N. Verbond of Testament ingefleld ? — Daar ik alleen uit aanmerke , dat de Opfteller de woorden Verbond en Testament houdt als woorden, die dezelfde zaak betekenen — zo dat men in het vervolg verfeheiden verdigtzelen over Gods Testamenten gemaakt heett. — Plet denkbeeld nu, dat de Catechismus aan het woord Verbond hecht, is zigtbaar

Uit het andwoord op de 74 Vrage, daar geleerd wordt, dat men jonge Kinderen zal doopen:

Om dat ze zo wel als de volwasfene in Gods verbond begrepen zijn. — Indien ge nu door het Verbond verftaat, „ de overeenkomst van God met den volftrekt tot zaligheid „ uitverkooren zondaar, waar in God zijn daadc-lijke Zalig„ maaker wordt, en de zondaar hem door een levendig en „ blijvend geloof aanneemt," dan is dit andwoord onwaar en ongerijmd; maar zo het Vetbond Gods betekent „ Gods „ beloften aan een volk gedaan, van vergeving en zaligheid „ onder beding van 't geloof" dan krijgt deze rede" eene gantsch andere gedaante en blijkt aanftonds aanneemlijk te zijn; wijl de kinderen ook tot het Volk behooren; Is dit zo, wel dan mogen ze het teken van dat Verbond dragen en bii gevolg gedoopt worden. — Dat deze uitdrukking in uien zin moet genomen worden, blijkt uit de volgende ver-

klaa-

Sluiten