Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

é'-n hoofde, moeten ze door het teken des verbonds van de ineeloovigen onderfcheiden worden gtltjk:tn net eud> Verhond of Testament door de Befnijdenis gejchted ts, voo> welke in het N.Verbond deDoo? ingezet is. - Dat de doop in d ■ plaats der befnijdenis gekomen zij blijkt uit tol. 11: u , 12 Wierdt nu de befnijdenis toegediend aan kinderen,

als'tni teken des Verbonds, dan mag de Doop insgelijks

aan dezelven bediend worden. Wel is waar , men

ho> dt de befnijdenis voor een teken van een uit- en de Doop voor een teken van een in- wendig verbond, en daarom zou de gevolgtrekking van den Heidelberger ongerijmd wezen. — Doch deze bedenking rust op de zekere vastüe.ling van een twederlei verbond onder het O. T., te weten, een uit- en in- wendig; maar ook dit onderfcheid ontkennen wij ten flerkfte; het verbond, dat God met abraham, opri"tte is eenerlei, beloovende tijdelijke en eeuwige goederen, èn dit Oude is met het Nieuwe Verbond één en bet zelfde. Oudtijds begreep hij 'er alle hraêliten onder, nt* alle menfchen onder het euangeli leevende, en al het onderfcheid beftaat daar in, dat men nu van de pittigheden van den Mofaifcben Godsdienst ontheven is. — Hier uit blijkt, dan klaar: zijn de volwasfenen onder Gods Verbond, zo zijn het ook 'hunne kinderen van de geboorte af, even als die van Israël en dus moeten onze kinderen gedoopt woraen even als die van Israël befneden wierden. ....

Uit het denkbeeld van het Verbond hebben wij dan den kinderdoop op zekere gronden vastgefteld. -—

Dit denkbeeld zouden we nog uit verfcheiden Hukken van de Kerk kunnen flaaven — dan wij bepaalen ons bijzonder tot een gebed, dat we vinden in onze liturgie onder den titel: gebed na de leere des Catechismi, dat is, als de Catechismus geleerd is, of als de Catechifatie uitgaat, dan zal men dit gebed gebruiken; wordende toch we eer met over den Catechismus gepredikt, maar met de aankomende

jeugd gecatechifeert. Indien waare geloovigen (in den

verhevenfteu zin) hier de Bidders zijn, dan voorzeker hebben de geloovige ouders voor twee honderd jaaren iet nu-er van hunne kinderen durven betuigen, dan de tegenwoordige — maar zo ge hier Gods Verbond in den gemelden zm opvat, dan zult"gij dit gebed, na het eindigen der Caiechifalien, zeer godvruchtig vinden, en tevens met mij hartelijk wenfehen, dat we nog eens tot die oude euangeUfcbr eenvbuwighcid mogen wederkecren, — Laat ons nog eenire

Sluiten