Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »4)

weledele heek.!

Men rechtgeaarte Vrouw, voorfpoedig in hiur dragt, Die, 't rijpzijn haarcr vrucht, el juichende verwagt; Zal, in het heilrijk uur dat zij mag moeder heeten, Met 't wichtjen in haar" arm, het nijpendst wee vergeten. Altans mijn Echtvriendin drukt eenen frisfchen zoon, Die ééns een paerel werde aan onze huwlijkskroon! Het vrolijk roozenrood kwam door betrokken wangen, ■ Zodra zij 't goelijk wicht mogt uit haar' fchoot ontvangen. Ge&;ndhcid toont keur merk. —Wat dank-1 wat vreugd-gevoel I... Treft u dit echtgeluk —

uw dienaar treft zijn doel.

N. N.

Wat dunkt u, mijn Vriend! van dit opftel?

jk. U wen Vrienden van lmaak en gevoel zal het niet on» behaaglijk zijn. — Ik wenseh u , intusfchen , veel geluk met dit echtgefchenk — uw Zoontjen wasfe op tot eer van God , tot blijdfchap der Ouderen , worde een ilerlijk lid der Maatfchappij , en zij ten nutte van Vaderland en Kerke!

edei.hart. ïk dank n hartelijk! — God maake uwe weni'chen waar! — o mijn Vriend ! ik ben thands enkel gevoel — enkel vreugde — enkel dank! — Ik heb uit de handen van mijnen Schepper een dierbaar pand ontvangen_; een kind, dat mijn beeld gelijkformig is, dat niet, gelijk een jong dier, op aarde moet omkruipen, maar dat als mensch zijne hoogere beftemining moet vervullen. Eeuwig zal ik mijnen God danken voor dit gefchenk , het welk ik van zijne hand heb aangenomen, met dat gevoel van tederheid en blijdfchap , dat hij , als Schepper van

alle Vaderharten , in mij gelegd heeft. Welk eene

gedachte! ik ben van God beftemd om een jong mensch te vormen , en den grond tot het toekoinftig geluk van mijn kind te. leggen!

ik. Wanneer zult gij uw kind door den Doop plegtig aan God opdragen?

ëuelhart. Dit — dit zal ik morgen doen... —— Hier rolden traanen van gevoel langs zijne wangen. —

ik. Met een getroffen ziel denk ik dit oogenblik te rug, aan de eerfte dagen mijns levens! Met aandoening herinner

Sluiten