Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "O

U dït werk der opvoeding met alle vnorzi-rtigheid en getrouwheid vervu'Ien — en fchenke u te gelijk altijd middelen en gelegenheden , welke daar toe bevoorderlijk zijn!

eoelhart. Ik weet en gevoel het, hoe weinig ik voor ipij zelf zonder den bijftand van God, tot welvaard van mijn kind doen kan; hoe groot de gevaaren zijn, aan welken het in deze wereld is blootgefteld; en hoe veel 'er op aankomt, d?t God zelf vaderlijk alle uitwendige onhandigheden tot zijn welzijn beftuurt. «*—, Maar die God, die mijn kind tot een Verbondsgod wil zijn, zal mij niet alleen

laten arbeiden ik ben zeker overtuigd, dat hij mijn

kind tederer lief heeft, dan ik zelf het kan liefhebben.

tk Ik verblijde mij over uwe juiste begrippen weg-ns den kinderdoop. edelh ar t. Komen we met elkander hier in over één? ik. Volkomen, edrlhart! —— Ik heb dikwerf met aandoening de verwarde gedachten gehoord, die veelen

over dit Sacrament koesteren. Gij weet, hof men

pmtrend de vraag: of gij niet bekent, dat ze in christus geheiligd zijn ? dikwerf bekommerd zij want men begrijpt, dat alleen waare geloovigen, dezulken die waarachtig door den H. Geest veranderd zijn , dit voor hunne kinderen kunnen betuigen en dus zegt men, wordt 'er niet gevraagd; of dit kind, of uw kind in ch r i stu s geheiligd maar: of 'er kinderen in christus geheiligd zi!n? — Maar gij begrijpt terecht, dat de vraag over uw kmd gefchied, en dat dit waar is, omtrend alle kinderen,

die gedoopt worden God verklaart zich bij den Doop

een verzoend God in christus, hij verklaart, dat hij de

Verbondsgod van dit kind is, en zal zijn * dat hij zich

als zoodanig aan dat kind aanbied en zal aanbieden door geheel zijn leven — tot dat volk, waar aan zich God in cimi stus als een verzoend Vader bekend maakt, behoort nu dit kind, hier toe is het geheiligd, dat is afgezonderd, en in dien opzigte kan en moet ieder Belijder van den Christelijken Godsdienst op die vraag, of gij niet bekent, dat ze in Chr istus geheiligd zijn enz.? voor zijn eigen kind ja andwoorden.

i'.delh art. Wel gevat —,— Gave God, dat ieder dit ftuk zoo doordacht, hij zou met een geruster ziel zijn kind in den Doop aan God opdragen!

ik. Uw kind leeft dan reeds onder die genen aan welken Vod zich als een verzoend Vader in christus aanbied!

|ij,elh akt. Ja Vriend! dat voorrecht heeft mijn Kind. -

1*

Sluiten