Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

Jndien liet nu, opwasfchende, dien jesus, als het eenig middel van geluk, mogte aannemen (*) door het geloof— en dus mogt venrouwen , dat God zijn verzoend Vader

was , 'o hoe groot zoude deze zaligheid.voor mijn*

Zoon en voor mij wezen!.

ik. Dan eerst zoude uw Zoon de kragt des.Doops aan zijne ziel ondervinden! — Dan zoude hij de liefde, die God hem , van dat hij was tot het oogenblik waar op hij ademt, zoo vaderlijk bewezen heeft — gevoelen, en alla zijne gedachten, woorden en daaden zouden den lof ver« melden van zimen Verbonds-God! — .

f.hei.hart. Maar ook dan zoude ik met mijn Kind eeuwig bij God leeven. —

ik. Indien een Vader of Moeder van een-Kind in die verwachting, in dat vooruitzigt, naar de eeuwigh-id mag vertrekken — hoe'gemoedigd moet zulk een fch'eideu zijn!

edel hart. Dikwerf bad mijn Vrouw in haare zwarner. heid — ,, ó hemelfche Vader! iaat het .Kind dat ik onder mijn hart draage, voor n leeven!" — Dikwerf zeide zij: mijn edelhart! als het Kind in deugd op .-roeit, hoe zullen wij ons ver'ieugen en onzen goeden God danken!

1 k. Vader en Moeder moeten getrouw zijn in de pligten der Opvoeding — God zegent ook meestal den, arbeid van braave Ouderen. —

edelhart. Mijn lieve Vrouw zeide mij gisteren, terwijl ze mijne hand teder drukte — edelhart! bid toch voor mijnen lieven zuigeling ! i— Zij liet intusfqhen een traan op het roozekoontjen van den Lieveling nederrollen!

ik. Gij gevoelt reeds de kragt van het woord Vader!

edelhart. Dat gevoelde ik in zijne volle kragt, toen mij de pasgeboorne werdt in de armen gegeven — ik

juichre door ftomme traanen en...maar wie kan dat

gevoel in woorden brengen ?

ik. En wie zal het gevoel uitdrukken, als ge uw Kind, in den kring der Engelen, als een nieuwen Ilemelling zult verwe'lekomen?

edelhart. ó! de aandoening belette hem hier

verder te fpreken. —.

ik. Dit wensch ik u, fdelhart! en daar, daar hoop ik u, met uwe Egtgenoote — en roet uwe Kinderen te ontmoeten! —

. edel-

(•) De T.ezer gevoelt Met in welken z;n w'j liet Gelcof in N°. 14* fene Voorwaarde des Verbond* genoemd hebben.

P 3

Sluiten