Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "5 )

EuSngelisten maar eenvouwig te lezen beeft, om die dwaaling volkomen weerlegd te zien.

Wanneer nu moses en elias aan de Apostelen kenbaar

waren geworden zeide petrus het is goed dat wij

hier zijn, laat ons hier drie tabernakelen maaken. —— Wij begrijpen niet hoe fommigen uit deze woorden haaien willen, dat petrus den Tabernakel voor christus in '/ midden wilde plaatzen en die voor moses en elias ter rechter en linker zijde. De Euangelisten zeggen hier niets van.

Maar welk mag toch wel het oogmerk geweest zijn

van petrus betuiging, — wat bedoelde hij? — Sommigen leggen hem hier wederom meer te laste, dan hij eigenlijk voor zijne rekening heeft. Zij meenen, dat hij dit zou hebben willen zeggen: „ wat — lijden te Jerufalem , dit. „ zal niet gefchieden, wij willen daarom hier blijven met u „ en Tabernakelen maaken." Anderen zijn van oordeel, dat petrus vervuld werd met denkbeelden van jesus aar.lsch Koningrijk. Hij Wist, dat elias eerst komen moest: diemeende hij was nu gekomen, dierhalven ftond thars jesus rijk te worden opgerigt, en daarom wilde hij Tabernakelen maaken. Doch veel natuurlijker zou hij bij zulke üenkbeelden den voorflag gedaan hebben om met moses en elias

aanftonds het land doortetrekken.

Veel natuurlijker is dan zekerlijk de gedachte dier uitleggeren (*), welke ftellen, dat petrus, verrukt door deze gebeurdtenis, hier wel wenschte te vertoeven en daarom voor die drie luisterrijke perfonen tenten (.f) wilde maaken. Op die wijs zou men kunnen begrijpen, hoe twee EuangeHsteft van onzen petrus konden fchrijven, dat hij niet wist, wat hij zeide. Geen wonder toch, dat zij zoo be¬

dwelmd en ontfteld waren. — Want zij worden wakker —

zien zulken glans ■ drie heerlijke perfonen. He-«

melsch gezigt! Wie zou dit niet willen doen duuren! Men moet dan ook de *t#te, waar van mftrcus fpreekt, niet verftaan van een augöigè vrees, als wel van eene hun fchielijk overrompelende ontfteltenis, gelijk doorgaands plaats grijpt, wanneer men iets onverwacht ziet. _ .

Wij willen evenwel niet ontveinzen , dat ook in acze

ver*

(*) ROSEN MULLER. i

m Dat door Tabernakelen tenten der Oosterlingen, waarmede zij reizen en welken zij dïS nagts opflaan, verdaan worden, is. bekend.

Q 3

Sluiten