Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 126 )

verklaaring ons nog eene onoplosbare knoop overblijft. Moe toch zal iemand, die ontfteld is, door een onverwacht gezigt, gelijk bij voorbeeld de Herders in Bethlekems velden, aanftonds op den inval komen om zulke verfchijning te doen yoortduuren? Waren ze niet bevreesd geweest, dan zon men kunnen begrijpen, dat zij wenschten om in zulk hemelsch gezelfchap te vertoeven.

Wat dan? Indien petrus een bejlendig verblijf'bedoeld hadt, zou hij immers ook een tent voor zich en zijne MedeApostelen hebben willen opflaan. Dierhaiven komt ons dit denkbeeld, welk wij bij zekeren Geleerden , (*) aantreffen, of fchoon hij het niet fchijnt te omhelzen, alleraanneemlijkst voor, dat petrus om de koude des nagts, op dat die niet nadeelig mogte zijn, tenten wilde maaken. Juist daar toe namen de reizigers in het Oosten tenten mede.

Want de naaten Zijn in 't Oosten onbegrijplijk koud.

Wanneer wij dit aannemen, als de bedoeling van petrus , dan kunnen wij best begrijpen, waarom van hem getuigd kon Worden, dat hij niet wist, wat hij zeide. Ondertusfchen zouden wij 'er niet vreemd van zijn, dat bij petrus ook dit denkbeeld plaats greep, dat elias nu van den hemel kwam

om jesus rijk te helpen oprigten dat hij daarom

dacht, dat zij niet aanftonds zouden neengaan dat hij

dierhaiven om de koude des nagts tenten maaken wilde.,

Petr'uj fprak nog, toen God reeds toonde, dat zijn oogmerk in het geheel niet was, dat zijne gezanten op aarde vertoeven zouden, Want een wolk overfchaduwde hen, waar uit eene ftem kwam. Dewijl de Apostelen

daarna moses en elias niet meer hebben gezien, hebben wij alle rede om te gelooven, dat die wolk gediend hebbe, en om hen wederom hemelwaards te voeren, en ook om ten troon of voetbank te dienen voor Hem, die nederdaalde en uit de wolk fprak. — Wij behoeven ons hier geene wolk te verbeelden, welke op eene bijzondere wijze werd voortgebragt. Neen! de lucht is altoos met wolken meer of min voorzien. Een dier wolken moest thands dienen tot het Godlijk oogmerk. Die wolk dan

diende voor moses en elias om hen optenemen.

Zoo diende ook een wolk bij jesus hemelvaart om hem ten hemel op te voeren. —— Maar deze wolk diende ook voor de Godheid die fprak, gelijk God meermaalen in wolken verfcheen (f\

Uit

('jC h a r t s O f k er OVer mattheus.

Cf) Exod. XVI; 10, XIX; 9.

Sluiten