Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »7 )

Uit dis wolk dan kwam de Godlijke ftem: deze is mijn geliefde Zoon, in welken ik mijn welbehaagen heb, hoort

hem. Zoo fprak God ook bij jesus doop. — Maar

waar toe diende thands die betuiging hier? Daar door verI klaarde de Vader van onzen Heere jesus niet alleen, dat deze jesus zijn Zoon, zijn Geliefde was en dierhaiven verre verheven boven moses, elias en alle andere Propheten, van welke zulk een getuigenis nooit was afgelegd. Maar vooral diende deze Godlijke verklaaring om jesus Apostelen hunnen pligt te leeren om jesus boven alles te: hooren. Dit kwam te meer te pas, daar zij nog maar korc te voren getoond hadden , jesus woorden niet te gelooven. Op het hooren van deze ftem vielen jesus Apostelen

,ter aarde. Dit hebben fommigen verklaard van eene

Godlijke eerbewijzhig, welke zij jesus toebragten. Wij] erkennen, dat de fpreekwijs betekent, op zijn aangezigt ter aarde vallen,m dat dit van eene Godlijke eerbewijzing kan. ■genomen worden. Doch in het gemeen is het de eerbewijzing der Oosterlingen , welke zij aan Vorften, aan menfchen bewijzen. Dierhaiven kan men hier geen bewijs vinden voor .de overtuiging van jesus Apostelen, dat hij God was. Ia \ tegendeel wij zien ouidelijk uit het berigt der Euangelisten, 1 dat zij uit vrees ter aarde nedervieleu en jesus niet durfden aanzien: Want zoo ftaat 'er — zij vielen op hun aan-

.■gezigt en werden zeer bevreesd, en jesus raakte

ij hen aan en zeide: jlaat op, en vreest wiet. 1 I fchrik , vrees en fchaamte vereenigden zich dierhaiven bi} i jesus Apostelen. Merkt intusfchen hier ter plaatze ook i .jesus tedere Jiefde op. Hij raakt zijne Jongeren aan en i bemoedigt hen door een troostrijk woord. Zou je sus hen « .ook niet opgebeurd hebben gehad? Altans zij ftonden op, a en haastig rondom ziende, zagen zij niemand meer dan J.je sus, gelijk marcus zegt. Dat haastig rondom zien 1 hebben wij te verftaan van hunne verbaazing, met welke zij I in' een oogenblik van den eenen kant na den anderen omzaI gen, waar moses en elias waren. Zoo toch ziet ieI mand rondom , die eensklaps iets mist , 't welk hij nog I even te vooren gezien hadt.

Kort daar op, gaat jesus van den berg af, en beveelt I zijnen Jongeren niet te fpreken van het gebeurde, tot dat hij 1 zou zijn opgeftaan. Vraagt Gij waarom? jesus oogmerk

t was wel, ' dat zijne Jongeren iets van zijn lijden, —i

I heerlijkheid en diergelijke meer zouden weten. De Godlijke ^ Vader hadt daar toe deze verfchijning ook juist befchikt.

Maar

Sluiten