Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

DE VERLOCHENING DER WERELD.

Dweepagtige Zedenmeesters hebben ons veele beuzeüngen, over de verlochening der wereld, medegedeeld. Sommige eenvoudige Christenen , die hunne lesfen opvolgen, zonderden zich van allen verkeer met menfchen af, durfden de oogen noch naar den hemel, noch naar de aarde flaan, om 'er de grootheid van den Maaker in te befchouwen; het heelal was hun een jammerdal; en uit dien hoofde verkoozen ze in eenzaamheid hunne overige dagen te bezuchten. Wij zullen ons niet ophouden met deze dwaaling te wederleggen, alzo zij door een gezond begrip van gemelde verlochening van zelve vervallen zal. —

De verlochening der wereld is een heilig en levendig voornemen van onzen wil, om de liefde tot die_ deelen dezer wereld, welken ons tot ons geluk nodig fchijnen, zo te matigen, dat ze ons in de uitoefening der liefde jegens Cod en den naasten noch hindert noch te rug houdt. —— Wij verftaan hier dus door het woord waereld al dat geen, wat de mensch, onder de perfonen en dingen dezer wereld, zijner liefde en genegenheid boven anderen waardig &ix. Nergens verbiedt ons God alle liefde tot de wereld. Zijne

UI. DUEL. R «OQd-

3\T\ 37.

Hij (moses) agtte de verfmaadheid van Christus tneerder rijkdom, dan de fchatten in Egypte.

heb u. XI: 26.

Sluiten