Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 132 )

ze zich de liefde tot zekere dingen dezer wereld, zonder gevaar, niet kunnen toeftaan. Wanneer e u ch ar is flegts eea kwartier uurs niet één zijner vrienden fpreekt, dan wordt hij door hem zó betoverd, dat hij zich door hem, naar zijn welgevallen, laat leiden en trekken. En deze vriend leidt hem gemeenlijk zo , dat hij geheel bederven en omkomen moet, bij aldien hij zijne leiding volgt. —■— Rh chard bemint de eer en het aanzien onder de menfchen. Veeliigt zou hem deze genegenheid niet van God aftrekken , warme, r hij ze regeeren konde; maar zij wordt geftadig bui-

tenfpooriger en wilder, hoe meer ze voldaan wordt.

Men kan de zodanigen geenen anderen raad geven, dan dezen , dat ze de liefde met het genot van wereldfche dingen, die hun hart zó fchielijk vermeesteren, geheel verzaaken, of de dingen, die hen zo heftig verzoeken, geheel uit hunne oogen moeten wegdoen. — Decius ziet gaarn de wereld, maar hij ziet ze nooit zonder nadeel zijner ziele. Uit elk gezelfchap brengt hij eeu hart mede, dat vol ijdele ■eii zondige aanflagt-n is, en te gelijk eeu brandende begeerte , om die plaats weder te bezoeken , daar hij zich zo gevaarlijk verrijkt heeft. Wat is hem nodig? Hij moet zich van de wereld en de bijeenkomften der wereld fpeenen. — C t.jvs hoort niets liever dan zijn lof: maar hij wordt fteeds bedwelmd, wanneer hij dien hoort. Zijn hart wordt opgeblazen ; zijne verbeelding vergroot hem zijne verdienden; zijn verftand wordt beneveld; zijn Wil befluit tot onderne. mingen , die zijne kragien te boven gaan; en hij waagt het, 'deze blinde befluiten te gehoorzamen. Tegen dit kwaad is 'er geen ander artfenij dan de volkomen verzaaking van lof en eere. Hij moet hen vlieden, die hem willen roemen, en zijn h?.rt verbieden , den genen onder hen te gelooven , welken hij niet ontvlieden kan. — Dezen raad geeft de eeuwige Wijsheid, onze Verlosfer zelf, in de zo bekende woorden: ergert u uw rechte' oog, zo trekt het uit en werpt het van u: het is tt beter, dat één van uwe leden verderft en uw geheel lichaam niet in de hel geworpen worde. En indien uw rechtemhand u ergert, zo houwt ze af, en werpt %e van u: het is u beter, dat één uwer leden verderft en uw geheele lichaam niet in de hel geworpen worde. (*) De zin van jesus woorden zal deze zijn: „ Zijt geftadig op uwe hoede , dat die deelen dezer wereld, die gij wegens „ hunne bekoorlijkheid bemint, en uit hoofde van hun nut

„ hoog-

(*) Mank. V: io, 30. XVIJJ; 2. Mare. IX: 47,

Sluiten