Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t> E»

GODSDIENSTVRIEND» 3v\ jê.

Zonder heiligmaaking zal niemand den Heere Zien.

hp.br. XII: 14.

NOODZAKELIJKHEID DER HEILIGMAAKlNG.

I 'I7r zijn veele Geleerden, die met genoegzame redenen 1 XI* meenen ie ftaaven, dat alle menfchen in eene eeuj wigheid eindelijk herfteld en gelukkig zullen worden. Anderen verkiezen een tegengefteld uiterst, en maaken het getal dier gelukkigen zoo kleen, dat zü het Zelve in den kring I van hunne geloofsgenoocen zich verflöuten te bepaalen. — I Schoon wij niet gaarn onder de liefdelooze Veroordeelaars I wilden geteld worden , maar dit uiterst verfoeien, moeten I wij nogthands erkennen, dat de eerstgenoemde veele fchriftplaatzen uit het verband rukken , en Ons nieuwigheden I verhaalert, waar van we in de gewijde fchriften geen de I minfte melding vinden.

Wij zullen ons in dit gefchil thands niet opzettelijk inI laten, alzo wij daar over voorheen onze gedachten hebberi I Medegedeeld.

't Was ook hartelijk te wenfchen t dat men' minder óver III. deel. S bet;

Sluiten