Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

'C M4 )

niet onaangenenaam zijn. — God heeft ons in deze wereld een tijd gefield, in welken wij ons voor den hemel moeten voorbereiden; Daar toe laat de Heer ons het euangelie prediken , daar toe biedt hij ons allerlei middelen aan; indien wij dan dezen verfmaaden, hoe zullen wij op zijne vriendfehap, op zijne nabijheid in eeuwigheid kunnen hoopen? — ©f zal jesus dezulken, die hem door een heel leven veragt en verworpen hebben tot zich nemen, en hen geven met hem te zitten op zijnen troon? Zal hij de onreinen inbrengen in de ftad, wier fttaaten van zuiver goud zijn? Zinlooze gedachte! Genade en heerlijkheid zijn maar twee fchakels van eene keten, door God famengevoegd en voor den mensch onverbrekelijk. Geen mensch wordt over¬

geplant in het Paradijs daar boven, dan uit den kweektuin van genade hier beneden; zoo dan iemand onheilig is en blijft, die zal het zijn en blijven in de gewesten der eeuwigheid. — 't Is dan eene onwrikbare waarheid: zonder heiligmaaking zal niemand den Heere zien.

Gij, die tot heden alle middelen der zaligheid hebt verworpen , gij hebt hier de fterkfte drangrede, om u te bekee-

ren, en-u aan christus ter heiliging aan te bieden. ,

Denkt aan dien eed des Engels, hier na zal 'er geen tijd zijn!

En gij, die aanvangelijk geheiligd zijt, gij hebt hier eene belofte, die u bijzonder moet bemoedigen en vertroosten op uwe reis naar de eeuwigheid. —— Het werk, dat in u begonnen is, zal voltooid worden. — Gij zult opgroeien tot de volmaaktheid. — Haast zult gij rijp zijn voor den kring eener edeler beftemming. Uw laatfte flap van de aarde is de eerfte in den hemel. - Daar zullen alle uwe gebreken ophouden, daar zullen uwe gedachten, uwe woorden , uwe daaden geheel zuiver zijn! — Daar zult ge eeuwig Hem zien, die u van uwe zonden gewasfehen heeft door zijn bloed, die u heiligde door zijn Geest ■ en die u zal volmaaken en zaligen door alle de eeuwen 1 —

T« Amllerdam, b« M. de BRUIJN, in de Warmoesftraat,

Sluiten