Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04Ó- )

de zwartfte wolken , en terwijl de donkere regenvlaag nedervalt, vermaakt zij onze oogen met de fchoone kleuren des regenboogs.

ik. Voorzeker voor hun die in christus gelooven, of hun wier leven voor christus was, is de dood een middel van groot gewin,

b l a n k h a r t. 't Is zo De dood maakt een einde van

de zonde, hij bevrijdt hen van verzoekingen, en voert hen

in een' ftaat van. volmaakte heiligheid en vrede. De

geesten der volmaakte rechtvaardigen liaan, als zij dit zondige en fterflijke verlaten, zonder vlek of rimpel, onberispelijk voor den troon Gi,ds. Hunne kleederen zijn gewasfchen en wit gemaakt in het bloed des Lams, en zij dienen hem dag en nagt in zijnen tempel. (*) — De bedorven bewegingen en begeerlijkheden, met ons vleesch en bloed vermengd en diep in de dierlijke natuur ingeworteld, zijn agter hen in het doodbed gelaten —. dus zuilen zij, ten hemel varende,gee. nerhande verzoeking vinden, die dezelve weder kan doen herleevcn. — Foor belediging, hoon, verwijt of ongelijk, die hier op aarde een lastige hartstocht in hun ontvonkte, zijn ze in die plaatze veilig; de zuiverfte vriendfehap wordt daar geoefend; het is een wereld van vrede, eene landftreek van behendige liefde en fhndvaste eendragt. — Nijd, die verteerende hartstocht, zal in den gelukzaligen ftaat hen altans niet kwellen; fchoon verfcheidenheid van rang daar plaats heeft, bekleedt elk verheerlijkt fchepfel de zijne, met eene heilige vergenoeging; zij hebben allen een algemeen gevoel der gemeene vreugde in elks gelukzaligheid -1 nijd is hier niet meer! — Hoogmoed is insgelijks door den dood verflonden, hij vindt geen plaats in die gelukzalige wereld. De verhevenfte heiligen, die naast bij den troon zijn, zullen de minderen niet veragten;hoe nader zij bij het volmaakte beeld van christus komen, zoo veel fterker en grooter zal hunne liefde wezen; — ieder heilige zal daar God in zijne heerlijkheid, zich-«elven in ziin eigen niet befchouwen en

daar uit zulk een diep gevoel van zijne zaligmaakende genade ontvangen, dat hij daar — wel verre van trotsch te zijn, geduurig zijne kroon voor de voeten van zijnen Koning, met diepe dankbetuigingen, zal nederleggen.

ik. Ja, Vader! in dien opzigte is fterven een'groot gewin. — maar ook is de dood een gewin voor Gods kinderen, om dat die hen voor eeuwig bevrijdt van alle dwaalingen en mispagen — en hen overbrengt in een ftaat van volmaakte veetenfehap en verlichting. Nu toch (zegt paulus (f))

O Openb. VII: 14, 15. Ct) 1 Cor. X11L 9 -12.

Sluiten