Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 147 )

ttn ik ten deele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben.

blankhart. Dikwerf denk ik; wat een nieuw en onuitfpreekiijk vermaak voor de navolgers van christus en altans voor de Bedienaaren van het euiingelie —die hier gep'aagd en vermoeid zijn door verdrietige gefchillen en moeielijke navorfchingen — wanneer ze komen in de gewesten van heerlijkheid en licht, wanneer de duisternisfen des verftands zijn verdreven, het dekfel van heilige zaken is weggenomen en de moeietiikheden voor altijd zijn verdweenen.

ik. Wat verwoesting en welke onheilen heeft het geraas der gefchillen, door alle eeuwen, niet in Gods Kerke gebragrJ Wat God- en mensch - onteerende twist is 'er niet onder Christenen verwekt,als onwetenheia en ijver famenfpan-

öen! Dit heeft de liefde en verdraagzaamheid uit Gods

huis' verbannen. — Ook in dien opzigte geeft de dood een groot heil, een groot gewin; hij bevrijdt de gelovigen van alle deze beroerten , van alle die bittere twisten, en geeft hun een plaats in den tempel Gods hier boven, waar noch hamer noch bijl klinkt, waar de zaag van twist nimmer ge. trokken, noch het geraas van den krijg immer gehoord wordt maar daar volmaakt licht den grondllag legt van volmaakte en eeuwigduurende liefde.

blank 11 art. Zou het Üerven voor den gelovigen geen gewin zijn, daar ze niets door den dood verliezen, dat zij niet duizend duizendvoud weder ontvangen!— De wereld, waar in angst, vreeze en ftrijd was, verliezen ze; en daar voor u innen ze een eeuwigheid vol zaligheid -f- Het aardfche huis dezes tabernakels wordt verbroken, eh daar voor verkrijgen zij een gebouw bij God, een huis niet met handen gemaakt; het lichaam rust in hope, vleesch en bloed, het grove, het verdorvene, verrot flegts, een hemelsch ligcbaam, aan het verheerlijkte van christus gelijkvormig, zal uit het ftof der aarde rijzen. — Veele aardfche vrienden verliezen ze; maar daar voor winnen ze het volmaakt genot van een Drieénig God , heilige Engelen en verheerlijkte Rechtvaardigen. — Uit de voorhoven des Heeren verliest men ze, maar zij gaan over tot het heilige der heiligen, tot den troon des Lams, waar hen de Algenoegzame zal overfebaduwen, waar het beter voor hun is, God te loven dan in de gezuiverfte gemeenten op aarde.— Den voorfmaak en het gevoel van die godlijke vreugde, die hier beter is dan het leven , verwisfelen ze met de fonteine zelve en de ftroomeii der godlijke wellusten, daar, waar zonder vermindering veraadiging van vreugde is.

6 Ta. IK«

Sluiten