Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H8 )

m. Wattonge, mijn blakkhart, kan alle deze voordeden vermelden ?

blankhart. Noch menfchen — noch engelen-tongen ! Wij mogen evenwel dat vermelden, wat wij weten. Laat ik 'er dan dit bijdoen:de dood is voor de Gelovigen tot gewin, om dat hij een einde maakt van alle rampen die hen hier treffen. — Hoe langer zij in deze wereld leeven, zoo veel verder zij het kruis torfchen moeten — verligting hebben ze van hunne mede menfchen zelden te wachten. De meêwaarige jobs, de vroome davids, die zich om de verbrekingé josefs bekommeren, de daniêls en hesters zijn zeldzaam geworden. — Zou de dood dan geen gewin voor Juin zijn, wanneer zij, het land der godlooze Filijlijnen ont- ' r ikt, een gerust Berfeba vinden? — Die hier al weenende zaaiéV,zullen daar met gejuich maaien — hun genadeloon is groot in de hemelen — daar zullen ze niet meer hongeren, niet meer dorften, noch van de brandende hitte der zonne gedoken worden. Het Lam, dat op den troon is, zal hen voeden met hemehpijze, gepast voor hunne gezuiverde natuuren, en het zal hun een Leidsman zijn tot de fonteinen d.r wateren,zij zullen God zien,de bron van aUe geneugten, en hij zal alle ttaanen van hunne oogen afwisfehen. (¥)

ik. Maar ook dddr, mijn vriend! zullen wij eerst klaar den zin dezer woorden zien. ——

b l a n k 11 a r Ti Dat is zoo, wij kennen hier ten deele -

het duizend düiz'endlte gedeelte van die zaligheid is ons niet aangezegd — dit echter weten we ook zeker: de dood is voor de Gelovigen tot gewin, om dat hij eindigt hunnen ftaat van arbeid, van beproeving, en hen jlelt in het bezit van Je kroon en eindelooze vrijheid. —. Wij zien dit op eene treilende wijze, in den dood van paulus. Deze Geloofsheld moest den marteldood ondergaan; doch nero nero is zelf oumagtig hem zijn triumf te beletten, ofdê kroon van 't hoofd te rukken, die hij voor 't geloofsoog zag

opgehangen de trappen van zijn moordfehavot waren

hem een jacobs ladder, langs welke hij opklom tot zijn* beminden Vader — het fchavot zelfs was hem als een berg Nebo — de bijl mogt het hoofd van 't lichaam fcheiden uianr noch lichaam, noch ziel zal ze fcheiden van de liefdé Gods, welke is in christus jesüs onzen Heere. „ Ik „ eer (dunkt mij zegt paulus) ik kusfche de bijl, die'met „ eénen (lag de ziel van deze ellendige aarde in den hemel „ zal opvoeren, en brengen in de handen mijns Verlosiérs,

!•) OPolU VU: 16, i?. " VUeB

Sluiten