Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v -— J

eerbied te betuigen. — Zij vinden hunnen Koning, hun» nen God en Zaligmaaker •—— knielen voor z:jne kribbe reder — en keeren Godverheerlijkende naar hunne hutten, terwijl zij openlijk roemden de merkwaardige dingen,

die zij gezien en gehoord hadden.

Stelt u eenige oogenblikken, waarde Medechristenen! in deze aangenaame omftandigheid der herderen , verheelt u . den Verlosfer der wereld te zien, die blijmaar alomme te verkondigen , gevoelt dan wat deze herders gevoelden, en gij zult de geboorte van jesus de zielverblijdendfte ]

gebeurdtenis, de grootfte ■ de eenigfte zaligheid voor

zondaren noemen. — Maar jesus christus is in dei wereld gekomen, om zondaars zalig te maaken, dus is hij ook voor ons geboren — Ja natuurgenooten ! als een afgezant van den Hemelkoning , die te Bethlehem geboren ] is , verkondig ik u die blijde boodfehap , dat de Zalig- •] maaker, christus de Heer, voor U geboren is. —— ; Ik verkondige u geene blijdfchap , die nieuw, die u ge- ! heel onbekend is — neen ! Meer dan zeventien honderd | jaaren heeft zich de aarde reeds over die gebeurdtenis

verblijd Duizend duizend menfchen hebben zich op |

aarde daar in verheugd , zingen dien Verlosfer in den hemel dankliederen, en nog duizend duizenden vinden dagelijks in deze herdenking hunnen troost, hunne zalig- \ heid — hun Al ! — Ik verkondige u eene blijdfchap, die gij dieper kunt inzien en duidelijker bezelTen dan de Herders bij Bethlehem — eene blijdfchap, wier gronden en oorzaken in een helderer licht van u befchouwd worden— eene blijdfchap, die bevestigd, — een heil dat daargefteld — eene boodfehap , die door daadelijke bewijzen verzekerd is , en wier waarheid waare Vereerers van dien jesus dikwerf ondervonden en in zijne kragt geftnaakt hebben.

Juicht dan mijne Christenen! Wij zien , dat zoo veele Aardsvaders , Profeten , Priesters en Koningen begeerden te zien — en wij zouden ons niet verheugen over den \ Zaligmaaker , die gekomen en voor ons geboren is ? Zij J juichten over de komst van Hem die zich op den troon ij van zijnen Vader david plaatzen en Israël verlosten zou; J en wij zouden geen lofgezangen opheffen nu onze Heer i en Koning zit aan de rechtehand zijns Vaders , en van >| Hem alle magt in hemel en op aarde ontvangen heeft? —. 1 M ó jesus! mijn Verlosfer, mijn Heer, mijn Koning! J

over- \

Sluiten