Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IÓ3 )

overftroom mijne ziel toch geheel met deze blijdfchap; op dat ik dien godlijken wellust gevoelen mag tn deze vreugde aan mijne Medechristenen gantfchelijk kan mededeelen!"

Verblijdt u over de geboorte van jesus christus —

waarde Medechristenen! Want hier ontmoet gij het

duidelïjkjle bewijs , hoe waardig menfchen zijn tn de oogen van Hem , die jesus te Bethlehem deed geboren

worden. Waarlijk onze natuur moet eene inwendige

waardij, eene duurzame edelheid , eene hooge beltemmmg hebben , nadien God zoo onuitfprekelijk veel ter redding en verlossing der menfchen gedaan heeft. Indien ik tot ftof zal wederkeeren , indieu ik geen hooger geluk door het euiingelie van jesus christus zal erlangen , indien ik, als eeu flaaf der zonde , in het niet zal wegzinken —■ Waar toe deze ontzachlijkgroote godlijke gebeurdtenis? — Waarom heeft dan God zijnen Zoon van den hemel tot ons gezonden , zoo innerlijk naauw met ons verbonden

zoo veele rampen , fmeiten , lijden en den fmaade'

liikften dood doen ondergaan? — Waar toe zoo veele wijdluftige toebereidfels tot deze gebeurdtenis? ■— Waarom eenen hemelfchen bode uedergezonden? — Waar toe dat gejuich der engelen en menfchen ? — Waar toe de

geheele prediking van die blijde boodfehap mdien

de mensch niet gefchapen is voor eene eeuwigheid? —■

Gevoelt hier, o mensch! uwe eeuwige beftemming ■

gevoelt hier uwe waarde in de oogen van uwen Vormer deelt met de berdereu , met de engelen in die

blijde boodfehap — dat u een Zaligmaaker te Bethlehem geboren is! ,.

Uwe blijdfchap zal riizen door de overweging van die eer, waar mede onze natuur door de menschwordtng van ' jesus begenadigd is. — Zij is weder verhoogd op den-

verhcvenflen troon van waardigheid gezuiverd ——

verheerlijkt. — De Koning aller Koningen, de Heer aller

Heeren vernedert zich. Hoort gij Hemelen ! En gij

Aarde! Neem het ter ooren! Hij verlaat den fchoot zijns Vaders, wordt ons vleesch en bloed deelachtig — God! welk een Oceaan van diepten! — Welk eene eer voor het menschdoml Eer zonder wedergaê! — Zo er een engel voor ons was nedergedaald om ons te ouderwijzen en tot de deugd aan te fpooren,wij hadden voorzeker reeds voor 4*z6 >TPfiadP ftof ruime Hof van dankzegging aan het wel-

c X 2 °aa'"

Sluiten