Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164 )

daadig Opperwezen — maar hier is meer dan een engel; een perfoon , die onuitsprekelijk hooger is dan de Eerfte de voortreflijkfte der Engelen — een perfoon, die buiten

den kring van alle gefchapeu wezens gefloten is een

perfoon , die hooger is dan de hemelen , want hij is de Heer van den hemel — de Zoon van den levenden God, het Aifchijnfel zijner heerlijkheid, de Onderhouder der wereld, het Leven en Licht der menfchen, de Eeifte en dé Laatfte _ de Almagtige , die de fleutels des doods en

der ln l e in zijne handen heeft God geopenbaard in

het vleesch! _ Welke gedachten welke verbor¬

genheden ftamel rk met eerbied! — Voor welke diepten

fia ik! _ Onder het geflacht der menfchen is 'er één,

die waarachtig God is. — Door de menschwording van

mijnen jesus ben ik zijn bloedverwant geworden de

broeuer des Eeniggebooren Zoons van God. — Hoe rijst hier mijne grootheid! — God, wat gevoel ik? .. juich

medemensen ! De Zoon van God en de Zoon van

mabia jesus christus, de Godmensch is voor u te iietalenem geboren!

Maar dit moet onze vreugde voor al vergrooten

onze jesus, onze broeder , onze Heiland is voor ons geboren. — Hij wierdt mensch gelijk wij zijn, om ons m het verreukeloosd geluk der menschheid te herftellen — lViensch, om als mensch te tijden, om als mensch te bloeden als mensch te fterven! Deze diepte kan ik niet peile°- 77 H'J> die te Bethlehem geboren is, is mijn Borg,

mijn Heer, mijn Koning! Hij neemt de zonde der

wereld weg, verzoent mij met den Vader, opent mij den hemel en wil mij verheffen tot den rang der heilige Engelen ! — Dus vind ik, o mijn jesus! mag ik U door bet geloof d=n mijnen noemen, in uwe nederigheid, mijne hoogheid, in uwe armoede, mijn rükdom! — Heb ik niets, Gij hebt alles — ben ik arm, Gij wilt mij rijk

maaken — ben ik treurig , Gij wilt mij troosten L

ben ik verblind , Gij wilt mij de oogen openen — ben

ik onrein , Gij wilt mij afwasfehen ben ik veriigt,

Gij wilt mij op den troon der eere plaatzen — ben ik ellendig, Gij wilt mij heerlijk, mij zalig maaken ! Zijt nu getroost mijne ziel! En ga tot Heml Zijn vriendelijk lacntn wenkt u — van zijne lippen vloeien zoete woorden des levens — Zijne handen zijn hart is reeds

voor u geopend! — Zulk een Zaligmaaker is voor ons

Sluiten