Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 165 )

te Bethlehem geboren, voor ons, die Zondaars zijn! — Gevoelt deze blijdfchap , en laat die boodfehap uw hart verheugen door eene geheele eeuwigheid!

En dat vooral onze vreugde moet vermeerderen, de geboorte van jesus zoude tot blijdfchap van alle volken verjïrekken. Herleest hier het geen wij u voorheen van den toeftand der volken bij de komite van christus in de wereld gezegd hebben , en gij zult zien, hoe duisternis het aardrijk en donkerheid de volken bedekte. Hier en daar een oprecht Dienaar van God, eert simeön, eene iianna, eene elisabeth, die in ttilte naar de verlosfing van Israël uitzag en de ellende zijner broederen beweende. Hier en daar een verdediger van recht en onfchuld, een beminnaar der deugd, een werkzaam menfehenvriend, een wijs leeraar of wetgever, die zich tegen de doolingen en het bederf van zeden, verzette , het onderwijs zijner broederen ondernam, doch daar in meestal ongelukkig Haagde. Schier allen hadden den weg der waarheid en der gelukzaligheid verlaten, waren op de gevaarlijkde doolpaden geraakt , flaaven der fchandelijklte lusten en driften , waren geheel ongevoelig geworden, en leefden zonder God en zonder verwachting in de wereld. ■ En toen, mijne Vrienden ! toen de

nood op het hoogst en de hulp het nodigst was , toen verfcheen christus, de Leeraar, de Behouder, de Verlosfer van Zondaaren, en met hem kwamen licht en troost en vreugde en gelukzaligheid van den hemel op aarde, en door hem wierden waarheid en wijsheid en deugd in haare rechten herlteld , wierden op nieuw de gezellinnen en troosteresfen op de paden des menfchelijken levens.— En hoe zeer is niet daar door het gelaat der aarde, hoe zeer de toeftand van het menfchelijk geflacht veranderd! Welke bloesfem, welke vruchten, welke blijken van geestelijk, van Godlijk leven zien wij niet ter plaatze , daar

eertijds alles woest en doodsch was! Welke juiste

begrippen van God en zijnen wil daar, waar voorheen dooling en onkunde onbepaald heerschten ! Hoe veele afgodentempels zijn vernietigd! Hoe veele duizenden

van wel onderrechte, oprechte Dienaars van God en zijnen Zoon, zijn 'er gezonden in landen daar 'er voorheen geen één was, daar alles voor afgoden nederviel — Hoe veele millioenen verlichte , verbeterde , geruste, zalig geworden menfchen hebben niet geduustnde de zeventien X 3 hou-

Sluiten