Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 167 )

waar hulp in gevaaren, waar vreugde in het (Ierfuur, waar hope voor eene gelukkige eeuwigheid — waar — waar buiten jesus? — In hem alleen kunt gij alles vinden — Hij aileen is de Zaligmaaker , die u van fchuld en ftraf bevrijden, uwe harten reinigen en heiligen en u in wezenlijke vrijheid ftellen wil! Wij verkondigen U dia

jroote blijdfchap; U ook, zo gij in hem gelooft,

ïs een Zaligmaaker, een Verlosfer, de vermogendlte, liefderijkfte, grootmoedigfte Verlosfer geboren! — Hij zal van al uwen nood een einde maaken , u van alle gebreken en onheilen verlosfen, van alles, wat zonde en ellende heet , verlosfen, en u tot alle die zaligheid brengen, die hij voor zondaaren verworven heeft. Bij hem vindt £ij licht, troost, kragt ten goede, hoop en vertrouwen, alles wat gij behoeft. Komt flegts tot Hem — laat hij u zaligen — laat u als zondaars zaligen, want hij is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maaken.

Zo lang gij in jesus, als de Zaligmaaker van zondaren niet gelooft, zoo lang kunt gij niet met vreugde zijn

geboortefeest vieren. ó Dat de Verkondigers van het

zielzalbend eujiiigelie u, op het aanftaande geboorte-feest van den Verlosfer, jesus in het hart mogten prediken!

Dat dat euiingelie u eene blijdfchap mogt wezen.' —

Dat ge met dezelfde vreugde , als de herders naar uwe

wooning mogt wederkeeren ! Hoe zoude ieder uwer

juichen : jesus is voor mij geboren!

Misfchien zult gij dit feest op aarde niet weder vieren, en daarom haast u toch! — Hoort het euangehe, gelooft in jesus en gij zult zalig worden. _ ,

Dat wij, die door het geloof met jesus vereenigd zijn, die hem, als onzen Heer en Koning eerbiedigen — dat wij op het feest zijner Verfchijning met harten , vol van dankbaar gevoel, uitroepen : „ Mijne ziel maakt groot den Heer, en mijn Geest verheugt zich in God , mij", nen Zaligmaaker! Want groote dingen heeft hij aan mij gedaan , hij die magtig en wiens naam heihg is ! De Z opgang uit de hoogte is mij , die in de dikfte duisternis gezeten was, verfchenen , om mijne voeten te ng" ten op den weg des vredes : hij heeft mij verlost uit de ma»t van alle mijne vijanden , en nu kan ik hem " alle de°dagen mijns levens zonder vrees dienen 111^ heiligheid en gerechtigheid, die hem welbehaaglijk is! — bat ons geheel hart zich in God en jesus christus

Sluiten