Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen ©ogenblik was ontbloot van dicrbaare en onontbeerlijke weldaaden. — Was het niet in en door hem, dat ik leefde en mij beweegde, dat ik gevoelde en dacht, dat ik vergenoegen fmaakte, dat ik alle mijne vermogens

kon aanwenden aanwenden op duizenderlei wijze, zo

ten nutte van mijnen naasten als van mij zeiven ? Ontving ik niet van hem ieder oogenblik leven, gezondheid, voedfel,

kleeding ja alles, wat mij aangenaam, gemakkelijk,

nood zakelijk was? Was het niet de Albeftuurer, die

mij door tegenfpoeden Vaderlijk kastijdde, die mij te midden

door de gevaaren heen leidde, . die mij in de hevigfte

ftormen toeriep: kind! vrees niet . ik ben met u, ik

onderlleun u, ik geleid u ik ben uw God! Was

het niet de Albeftuurer, die mij lust, moed en kragt gaf, om het werk des Heeren te werken, en aan het groote doel van mijne beftemming te beandwoorden? — Was het niet mijn hemelfche Vader, die mij bij en onder zijne kindereu op aarde, zo veel liefde , troost en bijftand deed vinden ■— en mij weerkeerig het vermaak van hen te dienen zo

menigmaal genieten liet? In mijn huislijk , in mijn

openbaar gezellig leven in den fchoot der fchoone

vrije natuur vond ik vermaaken, voordeelen, waarheden, die ik niet tellen kan! —— Hoe veele heldere dagen, hoe veele blijde uuren in het eenzaam, in het verkeer ■■ en hoe veef zaligend genot in den. godsdienst van jesus

christus! Dezen heeft mij God geopenbaard

ik woon in een Christenland de dierbaare Bijbel is

mij gegeven het zuiver Euiingelie hoor ik prediken, is

ook mij dit jaar gepredikt in alle zijne voortreffelijkheid en zaligheid! . Dit en veel meer gaf mij mijn goede Vader! Hoe , ziel! hebt gij alle die weldaaden berekend? Hebt gij die erkenlijk, blijmoedig ontvangen? .

Vuurde u dit alles aan tot liefde voor en tof dankbaarheid cn

gehoorzaamheid aan uwen Gever, Weldoener en Vader? .

o Mijn God! Ook hier zie ik mijne te kortkomingeu .

fchaamte overdekt mijn aangezigt . gedenk nimmer

mijne overtredingen ■ . vergeef, Heere! vergeef ook dit alles om het bloed van mijnen jesus, in wien gij u ook aan mij aanbied als eeu Verzoend Vader!

Cedetik ook, mijne ziel! welke rampen u dit jaar troffen en hoe gij u daar in gedragen hebt. Mijn Vader mengde het zoet met bitter en bewolkte foms voor mij

den

Sluiten