Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 173 )

rjan laat ik hier nader onderzoeken , welke mis/la-

ren ik dit afgelopen jaar begaan, hebbe ? — Waren het gebreken, die eertijds over mij heerschten, gebreken, die uit mijne geaardheid en uit gewoonte voordkwamen; of gebreken , waar van ik voorheen vrij was , waar aan ilc mij anders niet fchuldig maakte ? Waren het misdagen uit overijling, die mij in bet oogenblik der verzoeking wegfleepten, en mij even zoo fpoedig berouwden, als ik ze begaan had'; of zondige ,kwaade gemoedsbewegingen en neigingen , die allengskens mijn zwak hart overmeesterden, allengskens mijne toedemming of mijne inwilliging verwierven, en mij in 't eind deeden doen en zeggen, dat niet recht was2 Hield ik bij den eerden misfiap op, erkende ik toen mijn onrecht en poogde ik mijne fout op allerlei wijze te verbeteren ; of liet ik mij door de hartstocht, liet ik mij doo' de valfche fchaamte, tot andere, misfehien nog grovere misdaadeu verleiden ? Heb ik op eenen gebaanden, effenen weg , of op een bijzonder ruw en fteil pad geftruikeld ? Ben ik in eenen harden , aanhoudenden ftrij.d overwonnen , of zonder eenigen ftrijd en tegenftand , de buit mijner vijanden , de prooi mijner lusten geworden? En wat heeft mij tot deze misdagen en zonden verleid ? Was het gebrek aan overleg en nadenken , of het verzuimen der pligten van den godsdienst, het nalaten van 't gebed en van Christelijke godsdienftige oefeningen? Was het menfehenvrees, of ontijdige zucht om te behaagen, die mij flrijdig met mijne overtuiging deed handelen ,' of was 't het gezelfchap en het voorbeeld der ligtvaardigen en kwaaden, die mij bedwelmden, en, als het ware, van mijn verftand beroofden? Was het vertfaagdhei.1 en vrees, of'trot'ch- en vermetelheid, die mij deeden vallen, of zo nabij den val bragten? — Goede Vader! leer gij mij meer mij zeiven kennen; maak mij voorzigtig, bedachtzaam op alle mijne paden ; doe mij de oorzaken van mijne afwijkingen zien; laat ik die door uwe hulp vermijden ; oin voortaan heiliger als menseh, als burger en als Christen voor u te leeven!

Dat mijne ziel ook nu vooral gedenke , welke voordevingen zij in het verlopen jaar gemaakt heeft. — B:n ik voorwaards gegaan op den weg van deugd en godsdienst? Is mijne kennis in godlijke waarheden vermeerderd , mijn geloof ,'ftetker, mijn hope levendiger , mijne liefde Y 5 groa-

Sluiten