Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 184;

meer dan allen die tegen u zijn. — Dus zult ge, hier o\i aarde, als (ienoch, met God wandelende,deze korte reis gemoedig afleggen , over doornen en distelen rustig henenftappen, en dat Vaderland bereiken, daar ge in het vol ge> not van naamlooze zaligheden u eindeloos zult verlustigen. — Zo gij dan uw Echtgenoot, uwe kindereu, uwe liefde vrienden dit jaar door den dood ziet wegrukken, ö! vertroost u daar mede: zij zijn mij maar weinig dagen voorgegaan, en zó zó zal ik daar wezen waar zij zijn!

Dat wij dan met het denkbeeld van dood en eeuwigheid dit jaar beginnen en onze dagen doorleeven. — Aari dien God, die mij tot hiertoe, in de fnerpendlie tegenheden bewaard , die alle mijne vermogens bewaard heeft, die mijn Vriend, mijn Leidsman , mijn Raader, mijn Helper, mijn Al tot heden gebleeven is, draag ik mij zeiven en de mijnen plegtig op — Hij zij ook dit jaar met mij en alle de mijnen, en zegene dit werk ter uitbreiding van m.essi as Koningrijk!

Het .ga ook alle mijne landgenooteu dit jaar voorfpoedig! Uwe dagen zijn zóó gelukkig als die van ftèrvelingén zijn kunnen! De voorfpoed woone in uwe huizen en de Godsdienst in uwe harten!

Geen rampfpoed moet1 mijn Neerland drukken, Dat het tn voor''gen luister bloei',

God doe der Braaven wensch gelukken, Op dat weer Neérlands welvaard gvoe'ï'i

Zoo zal de koopmanfchap herleeveu, Zoo juicht dc nijvere ambagtsman^

En Oost en West meer fchatten geven t/ Dan zelfs mijn Neérland vatten kan;

Zoo zal de Deugd wéér triumferen, De Godsdienst rusten op zijn troon +

Zoo zal gantsch Neerland hem vereeren, En vaardig volgen zijn gehoon.

Zoo zie 'k de deugden onzer Vadren^ Hier bloeien, groeien, als wel eer;

Zoo werkt hun bloed weêr door onze acfren, Zoo word mijn Neerland Neerland wéér!

Te Amfterdam, bij M. de BRU.IJN. in de WarmoeSltraat.

Sluiten