Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roen wij zagen, dat veilen (lijf en fterk bleven vasthouden , ë«t de fpreekwijs — zijne voeten dekken — betekent zijn gevoeg doen , deeden wij alle moeite om de bewijzen voor die gedachte te vinden. — Wij fpoorden alles na. — Wij bevonden het volgende.

Shaw f) fchrijft — „ zij zitten met hunne knieën regt ,, op voor zich, of op hunne hurken, gelijk wanneer zij „ hunne voeten dekken Richt. [II: 24. 1 Sam. XXIV: 4. „ dat is, wanneer zij hun gevoeg doen." Dat dit bericht van shaw van geene betekenis is zal elk erkennen, dewijl hij ons geensfins zegt, dat de Oosterlingen aan die fpreekwijs zulke betekenis geven. Hij geeft alleen zijne gedachte op. — Laat ons faber. horen. Harmkr, Cf) fchreef: „ Mis„ fchien was het juist op een' tijd, dat hij gewoon was een „ rustuur te nemen." Daar op tekent fabek naar zijnen gewoonen fchrijftrant aan: „ De Schrijver volgt hier de ge„ dachte van eenige lateren , als bij voorbeeld patr ick , „ dat de fpreekwijs — zijne voeten bedekken — zoo veel „ zij, als zich nederleggen en (lapen. Doch deze gedachte „ is ten vollen te verwerpen. Zijne voeten bedekken wil ,, niets anders zeggen,dan zijne natuurlijke ontlastingen ver„ rigten. Dus vermalen het de Ouden. Het komt daar van „ daan , dat de Oosterlingen daar bij telkens neerhurken, ge« „ lijk ook de Reisbefchrijvers dit onderfchcid derzelven van „ deEuropeëren uitdruklijkaanmerken,vooralfcami nius." De Man fpreekt uit de hoogte: doch hij bewijst niets. —

Dat beide gevoelens even oud zijn, zal nader blijken. .

Dierhaiven beroept hij zich valfchelijk op de Ouden. Die zijn zoo wel tegen, als voor hem. — Het geene hij 'er bijvoegt, van het neérhurken bewijst ook alleen , dat de fpreekwiis het zou kunnen betekenen : maar geensfins , dat de Oosterlingen daar aan die betekenis gaven.

Ludeke (§) fchrijft: „ Hunne fecreten zijn niet gelijk „ de onze, die iets boven de aarde gebouwd worden. Zij „ laten ten dien einde op eenigen afftand of in een afgelegen a, vertrek,middelmaatige gaten in de aarde maken en bedek„ ken dus in de daad de voeten, wanneer zij daar van ge„ bruik maken. — Zeer verkeerd word dus deze fpreekwijze

,, door /lapen gaan vertaald. " —, Schoone woorden!

Maar — waar zijn de bewijzen ? In eene aantekening beroept

zich.

' %^t:Ët^%!g%^r °Ver ""Oosten,!.*^.

Sluiten