Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 203 )

raat da;? van zijné liefde, veel meer voor eene" ongenade dan voor een weldaad. Ja de Godvruc^tigen zelve zijn nier geheel ontheven, noch t'allen tijde vrij, van dit verkeerd gevoel en oordeel;men zag dit onder anderen in jobs vrienden.. Maar dit is zoo veel,als of men van eenen Veldoverfte, (die aan eenigen zijner beste manfehap de gewigti^ite posten toevertrouwende,hen in het hertfte van den ftrijd aanvoerde, en de aangelegenfte fterkten liet verdedigen,) oordeelde, wegens het levensgevaar 't welk daar mede verbonden is, dat dit een bewijs van onguust en veragting ware : een laage geest mogt zoo denken, maar een dapper krijgsman , een edelmoedig held, die zijn eer boven zijn leven Helt, zal 'er anders over oordeelen,en zulk eene fchikking aannemen voor een bewijs van het goed gevoelen, 't welk zijn veldheer heeft van zijne dapperheid en trouwe, en zal het zelve voor een gunst en bewijs houden , die htm zijnen moed te ijveriger zal doen te werk ftellen en uitblinken — Het is op foortgelijke wijze met de zaak gelegen in den geestelijken ftrijd. Zwakke gemoederen , die niet doortrokken zijri met de liefde tot de eer van hunnen goeden en voonr«flijken Heer, wien ze dienen moeten, die geene of flegts eene flaauwe aandoening hebben voor zijne eer, kunnen het niet voor een we' zenlijk goed, voor eene genade houden voor Hem te lijden: maar egte onderdaanen van koning jesus, die de kragt ea heerlijkheid van zijn koningrijk in 't oog hebben,en levendig daar door getroffen zijn , wier verftand verlicht, wier gevoel : gezuiverd, wier gemoed bezield is door dtn H. Geest, keni nen op aarde niets eerwaardiger of heerlijker, dan te lijden voor hunnen Heer. Dit gevoelen was in moses, die de I verfmaadheid van christus meerder rijkdom agtte dan de I fchatten van Egypte: zoo dachten ook de Apostelen hier t over, toen ze zich verheugden,dat ze waardig geagt waren , i fmaadheid te lijden om den naam van jesus: zoo beftond | paueus, die een welbehaagen hadt in zwakheden , in I fmaadheden , innooden, in vervolgingen, in benaauwdheden i om christus wil, en hieldt deze lijdingen en lidteekenen I van zijnen ftrijd voor zijne grootfte eere-teekenen: En 't | was uit dit zelfde grondbeginfel , waar uit de Hebreen de j beroving hunner goederen met blijdfchap aanfehouwden; en ? waar door veele Martelaaren, niet alleen kloekmoedig de 1 wreedfte doodftraffen ondergingen, maar zelfs overluid hunli jnen Heere dankten voor zijne genade, waar door hij hun tot i dat heerlijk lot verwaardigde.

Trouwens, wanneer we de begeerlijkheden des vleefche» Cc % aaa

Sluiten