Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20t5 )

ïrjig- wording- aan zijne heilige natuur. —- Evenwei, ïs het tot nog toe dus met u gelegen, dat uwe verdrukkingen, in een weg van eigen fchuld, als rechtvaardige draden u overkomen; dan nog, ja, kan 't u een bewijs van Gods genade worden , als bet u opleidt tot bekeering, en u beevendedoet komen tot den Heere en tot zijne goedheid; aangezien de fmertelijke gevolgen der zonden, en de rechtvaardigde bezoekingen in dit leven, altoos mogen aangemerkt worden als fcherpe prikkels en uiterfte middelen , om den wijdvervallen zondaar nog in tijds met vreeze en beeven tot God te bekeeren, en voor het eindelijk verderf te behoeden.

Waare Christenen, die om de zaak van God en j e s tj s CHHisTus lijden, kunnen en zulle» de vervolgingen aanmerken , als vaderlijke kastijdingen, en zullen daarom alle fmaadheden rustig verduuren. Zij weten, dat de Heere beter goederen voor zijne kinderen heeft weggelegd; want zo ze alleenlijk in dit leven hoopten, dan waren ze de ellendigiten der menfchen. Even dit zelfde is den warren dienaren des Heeren een onfeilbaar onderpand van eene toekomende, heerlijkheid; het levert hun allen een ontegenzeglijk bewijs op, dat dit degts dedaat der beproeving is, en van eene andere bedeeling en daat der vergelding zal agtervolgd worden. Gelukkig hij derhalven, die hier de beproeving verdraagt, want ais hij zal beproefd geweest zijn, zal hij de kroone des levens ontvangen!

Wanneer men daar mede vervuld is en tevens weet in wien' men gelooft, dan kan men alle folteringen om de zaak van christus verduuren. — Als ik de Heiligen van de eerde kerk uit dat gezigtpunt befchouwe, dan verwonder ik mij niet,dat zij de bedreiging der menfchen grootmoedig verag. ten, de rooving hunner goederen voor niets rekenen,de ketenen kusfen , waar in men hen beknelt, als om ftrijd naar den marteldood lopen, in het midden der vlammen, vreug. dezangen aanheffen, hunne beulen afmatten en hen zegenen Want als men hun hunne rijkdommen ontnam, vermeerderde men hunnen waaren fenat, als men hen in ballingfchap zondt bevestigde men hun hun hemelsch burgerfchap, als men hunl «e lichaamen pijnigde, bereidde men des te grooter vermaaken voor hunne zielen; en hoe eerder men hen deedt fterven zoo veel eerder ftelde men hen in 't bezit van het waare le«n- Eene behoeftigheid, eene gevangenis van eenige jaaren , eene ftraf van eenige uuren ; en daarop onmiddelijk eene eeuwigheid van gelukzaligheden, die, zelfs in den hemel gerekend worden: Ach! indien deze vervolgingen haa'

Sluiten