Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C AIO

ven 'er meer na, dan naar verborgen fchatten: In de au. . dere zegt salomo, (*) zo gij ze zoekt als jilver en na- ■ /peurt als verborgen fchatten.

Offchoon wij geredelijk toeftemmen, dat 'er in die tijden i wel gevonden wierden, die naar de fchatten van hunnen 1 evenmensen groeven; zoo rwijffelen wij echter zeer, of men ' van zulk eene ongerechtigheid wel gelijkenisfen zou ontleend 1 hebben. Wij denken in deze plaats dan veel liever aan fchat- ■ ten van onbereid goud en jilver, 't welk men in de aarde op» • fpoort en mag opfpooren. Wij worden in deze onze gedach» ■ te bevestigd, alzo de laatfte plaats het ons duidelijk leert ( j-)> i daar verborgen fchatten met Jilver, 't welk men in de aarde i zoekt, verwisfeld worden.

Even zo min kunnen wij onze toeftemming aan faber j geven, daar hij eene les van den Zaligmaaker ook al uit deze : gewoonte wil ophelderen. Die Schrijver is vooral tot dat: uiterst vervallen, dat hij te veel zag en te veel wilde ophel» ■ deren. Christus zeide: C§) vergadert u geen fchat* • ten op de aarde, daar ze de motte en roest bederft en de • dieven doorgraven en jleelen. Maar de woorden op de aarde kunnen volftrekt niet betekenen ouder de aarde. Het : is wel waar, dat het woord door onder (#) vertaald wordt; ; doch als dan is het in een' geheel anderen zin. Daar en bo- ■ ven, fchatten op de aarde betekent hier wegens de tegen- • overftelling aardfche fchatten, gelijk fchatten in den he- • mei in het volgende vers hemelfche fchatten zijn.

Wij twijfelen geen oogenblik, of wij zullen den Bijbel* minnaaren door deze ophelderingen eenig licht hebben gegeven —— en ook daar door ftof hebben van erkentenis aan onzen Godlijken Meester.

(O Spreuk. 11: 4. (ƒ) Ex parallelistm. (§) Match. VI: 19.

u) ext.

0

Te Amfterdain, bij M. de BRUIJN , in de Warraoesftxaat.

Sluiten