Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 218 )

Dat het, volgends natuurlijk recht, geoorloofd zij, zich i zeiven en anderen tegen eenen onrechtvaardige!! aanvaller r te verdedigen, zal noch kan eenig gezond menfchenverftand 1 lochenen. Dit gevoelen is ook van alle volken , die bui- • ten eene openbaring leefden, omhelsd. Er zijn één of twee I wijsgeeren , of rechtsgeleerden, die in onze dagen niet de : algemeenheid maar de waarheid van dit gevoelen hebben in . twijfel getrokken; daar is toch niets zoo dwaas, of het : heeft zijne VoorlTanders, of om bijzonder te fchijnen, of om eenige eigenbaatige belangen te begunftigen. Het is buiten mijn oogmerk, om dit recht der Zelfverdediging uit de wetten der Natuur en der Reden te bewijzen ; 't is ons genoeg, dat het zelve niet alleen van Heidenen, Muhame- daanen en Joden, maar ook van het grootfle gedeelte der Christenen omhelsd wordt. Even zeker is het, dat de ge. oorloofdheid dier verdediging bij de Joden, voor de komfte van christus geloofd wierdt. Indien men ook de Zelfverdeediging verbiedt , wordt 'er eene deur geopend voor alle geweldenaarijen. Het leven der menfchen is dan veil voor elk, die lust heeft, het te ontnemen en alle vei- . ligheid wordt verbannen. Indien noch bedreigingen, noch het zwaard der Overheid de boosheid en bet geweld kan fluiten j wat gevolgen zou men te duchten hebben, als de boozen (IrafFeloos mogten begaan? Dan is christus, in een' eigenlijken zin, gekomen , niet om vrede maar om het zwaard te brengen op aarde, en zijne leer (trekt tot on. dere-ang van de menfchelijke famenleving, die niet beftaan kan , indien men ongeftraft mag moorden en plunderen.

De Zedeleer van het euangelie moet niets in zich beheU zen, dat regen het natuurrecht Itrijdig zij, bijgevolg kunnen de bovengemelde woorden van christus geen gebod van weêrloosheid in zich behelzen. ■ De vraag is maar,

hoe wij die woorden verftaan moeten?

Wij merken aan, dat het woord wederjlaan niet kan betekenen allerlei wederftand, en men derhalven hier uit niet met zekerheid het oogmerk van den Heiland kan ontdekken ;

nwrom moet men zijn toeviugt nemen tot den lamenhang,

Sluiten