Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 224;

verdedigen, maar uit gewoonte, en om zich tegen ftraatfchenders te beveiligen.

Tot befluit zal ik 'er eenen regel ter uitlegging van dc zedekundige plaatzen des N. T. bijvoegen. Indien in bet Nieuwe verbond fpreekwijzen gevonden worden, die, naar den letter verftaan, de zedeleer des euangeliums zouden doen verschillen van die der oude Joden, doch men te gelijk dergelijke ipreekwijzen in het O. Verbond vindt, zoo kan men oit die fpreekwiizen, op zich zeiven genomen, niet beduiten , dar onze Wetgever iets ftrijdigs met de joodfche zedenleer beoogd heeft; en als 'er geen andere redenen zijn buiten die fpreekwijzen, die ons tot eene andere uitlegging verpligten, moeten wij die fpreekwijzen in dien zin verklaaren, gelijk wij dezelve in het O. Verbond opvatten, dat is, in dier voege, dat ze niet aanlopen tegen de bekende ze', denleer der oude Joden. Dit fchijnt redenlijk te wezen: waarom zal men die fpreekwijzen eenen anderen zin geven onder het Nieuwe, dan onder het O. Verbond, indien'er geen redenen zijn, die ons daar toe verpligten ?

Volgends dezen regel hebben wij de woorden van christus verklaard, en u'betoogd, dat hij de zelfverdediging, zo het op ons leven of goederen aankomt, niet afkeurt, ^dat dus zime zedeleer ook in dezen opzigte met het recht der natuur overeenftemt, — ftrekkende dit alles ter befcbaaming van de zodanigen, die de beesten in dezen opzigten

een voorrecht boven de menfchen willen toekennen. — .

Die zich gewillig laat doodftaan, wanneer hij zijn leven behouden konde , is een zelfmoorder, — en zal daar voor rekenfchap moeten geven aan dien Heer, die hem wapenen ter zelfverdediging en vermogens om dezelve met voordeel

te gebruiken gegeven heeft. Een mensch — een

Christen moet in alle gevallen groot zijii _> groot in zijn fóvea, groot in zijn fterven.

0

Te Amfterdam, bij M. de & RUffN, in de Warmoesftnat»

Sluiten