Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

regen verflikt is, en haar lichaam door zwavel en falpeterdeeltjens doortrokken , eene hardigheid gekregen hebbende, onverganglijk geworden zij , nadien de ervaarenheid leeraart, dat het zout de eigenfchap heeft, om lichaamen tegen het verderf te bewaaren. Dus zou haar lichaam door het vuur ligtelijk zwart, van den falpeter uitgedroogd, gebalzemd en oogenblikkelijk in eene mumie hebben kunnen veranderd worden. — Anderen hebben het letterlijk opgevat, zo dat de Vrouw, door de Godlijke Almagt daadelijk in een zoutpilaar veranderd is. — Maar Wat zoude het Godlijk oogmerk zijn met dat wonderwerk?

0m de nakomelingfchap hier door de verwoesting van

Sodom en de overige fteden te herinnerenV Dit is genoegzaam gefchied door gewijde en ongewijde Schrijvers. -

Om daar door de ongehoorzaamheid dezer vrouwe te ftraf. fen* Dit zelfde wierdt bereikt door den vuurregen. — Wij blijven bij onze gedachten, dat loths Huisvrouw , gelijk alle de Sodomiten, door vuur en zwavel verteerd is, en dat haar asch door de Doode zee of Zoutzee verzwolgen

" D^vraag blijft over, hoe we dan dit gezegde, zij wserdt ecn zoutpilaar , verftaan moeten? - De geleerde m.CHAelis geeft ons deze vertaaling: '«• is eene zou zud tot

haa,r gedachtenis opgerecht. Dit echter (zult ge zeg-

ee„( is meer eene verklaaring dan eene woordelijke vertaafing. Ondertusfchen gelooven wij, dat dit de waare meening der woorden zij 't Is zo, n de taal der Nederlanderen, zoude men uit zulk een gezegde nimmer tot d.e gedachte komen; maar in de taal der Hebreeuwen kunnen wij die vinden. In de Schriften van moses wordt dikwerf van eene verandering van de eene zaak in de andere cefproken en des niet te min kan en mag men aan geene eigenlijke verandering denken. Jacob nam den fteen, die hem tot een hoofdkusfen gediend had, rigtede d.en op tot een teeken, goot 'er olij op, en ze.de : Deze jleen dien ik opgerigt hebbe tot een teeken, zal een $°ds™£

(*) Gen. XIV: 3» —— * Fl!r- II: C' Gg 3

Sluiten